Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony.

Funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska sprawuje:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nadzoruje Wicestarosta

 

Do podstawowych działań Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy:

 1. Z zakresu ochrony środowiska:
 • Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń zintegrowanych
 • Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na emisje gazów cieplarnianych;
 • Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla instalacji wymagających zgłoszenia, których częścią jest średnie źródło spalania;
 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, a także wnoszenie sprzeciwu do złożonego zgłoszenia;
 • Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia jego przekroczenia;
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza;
 • Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska, m.in. związanych z tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeniem lub zakazem używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów;
 • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością, w tym występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podejmowanie odpowiednich działań;
 • Prowadzenie zagadnień związanych z ochroną powierzchni ziemi, m.in. sporządzanie i aktualizowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, obserwacja i prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 •  Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną;
 • Nakładanie w drodze decyzji obowiązków m.in. do: sporządzania przeglądów ekologicznych, prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku, ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
 • Opiniowanie wojewódzkiego i gminnych programów ochrony środowiska;
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie publicznie dostępnych wykazów dokumentów oraz postępowań administracyjnych z udziałem społeczeństwa;
 1. Z zakresu gospodarki odpadami:
 • Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórców prowadzących instalację;
 • Udzielanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • Wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowisk.
 1. Z zakresu ochrony przyrody:
 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin,
 • prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 • Kontrola nasadzeń kompensacyjnych
 • Wydawanie na wniosek zarządu kolei decyzji o usunięciu drzew lub krzewów,
 • Wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za: usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności – na terenach będących własnością gmin;
 • Prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych wymienionych w obowiązujących przepisach prawa;
 • Prowadzenie spraw związanych z odstępstwem od zakazu na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków chronionych z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
 1. Z zakresu gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego:
 • Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, w tym wydawanie decyzji: w sprawie zatwierdzenia statutu spółki,
 • Wydawanie kart wędkarskich;
 • Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 • Tworzenie lub wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
 • Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
 • Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 1. Z zakresu gospodarki leśnej:
 • Wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji właścicielom lasów prywatnych, określających zadania w zakresie gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
 • Zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami funduszu leśnego przeznaczonego na zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • Uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie go tego charakteru po uzgodnieniu z właścicielami lasów i po zasięgnięciu opinii właściwej pod względem terytorialnym gminy;
 • Nadzór nad przestrzeganiem i prowadzeniem całokształtu postanowień ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • Wydawanie decyzji o wstrzymaniu bądź przywróceniu wypłat ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśnej, przenoszącej prawa i obowiązki z tytułu prowadzenia uprawy leśnej w wyniku m. in. jej sprzedaży;
 • Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz zgłaszanie do przekwalifikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Wydawanie decyzji w sprawie zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;
 • Wydawanie zaświadczeń o objęciu lub nie objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
 1. Z zakresu prawa łowieckiego: 
 • Przygotowywanie umów dzierżawy obwodów łowieckich polnych oraz naliczanie czynszów dzierżawnych;
 • Wyrażenie zgody na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub uszkodzenia ciała zwierzyny;
 • Wydawanie zezwoleń na odłów i odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 • Wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów i ich mieszańców,
 • Wydawanie zezwoleń na czasowe przetrzymywanie dzikich zwierząt w oparciu o ustawę prawo łowieckie.
 1. Z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 • Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji, określających stopień ograniczenia wartości użytkowej gruntów oraz uznających rekultywację za zakończoną,
 • Wykonywanie zadań w zakresie wyłączania gruntów rolnych z użytkowania rolniczego oraz uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 1. Z zakresu Prawa geologicznego i górniczego:
 • Wydawanie decyzji udzielających, przenoszących cofających i wygaszających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż o powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowy,
 • Wydawanie decyzji dotyczących opłaty dodatkowej w przypadkach wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji,
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem warunków koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 • Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem robót geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych.
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne :
  • ustalające zasoby złoża kopalin nie objętych własnością górniczą, poszukiwanych i rozpoznawanych na powierzchni do 2ha w celu wydobycia kopaliny metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
  • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone  zasoby nie przekraczają 50 m3 na godzinę,
  • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
  • odwodnień budowlanych o wydajności nie przekraczającej 50 m3 na godzinę,
 • Przyjmowanie projektów prac geologicznych  wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • Wydawanie decyzji zgłaszających sprzeciw do rozpoczęcia robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • Warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
 • Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych,
 • Prowadzenie archiwum geologicznego, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznej.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności w ilości nie większej niż 10 m3 w roku kalendarzowym.