Zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Informacja zadania wydziałów
Wersja z dnia

Zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony.

Funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska sprawuje: Paweł Merda, pokój nr 426 tel. 0-89 642-98-74,

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nadzoruje Wicestarosta

 

Do podstawowych działań Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy:

 1. Z zakresu ochrony środowiska:
 • Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń zintegrowanych
 • Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na emisje gazów cieplarnianych;
 • Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla instalacji wymagających zgłoszenia, których częścią jest średnie źródło spalania;
 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, a także wnoszenie sprzeciwu do złożonego zgłoszenia;
 • Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia jego przekroczenia;
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza;
 • Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska, m.in. związanych z tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeniem lub zakazem używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów;
 • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością, w tym występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podejmowanie odpowiednich działań;
 • Prowadzenie zagadnień związanych z ochroną powierzchni ziemi, m.in. sporządzanie i aktualizowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, obserwacja i prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 •  Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną;
 • Nakładanie w drodze decyzji obowiązków m.in. do: sporządzania przeglądów ekologicznych, prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku, ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
 • Opiniowanie wojewódzkiego i gminnych programów ochrony środowiska;
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie publicznie dostępnych wykazów dokumentów oraz postępowań administracyjnych z udziałem społeczeństwa;
 1. Z zakresu gospodarki odpadami:
 • Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórców prowadzących instalację;
 • Udzielanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • Wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowisk.
 1. Z zakresu ochrony przyrody:
 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin,
 • prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 • Kontrola nasadzeń kompensacyjnych
 • Wydawanie na wniosek zarządu kolei decyzji o usunięciu drzew lub krzewów,
 • Wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za: usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności – na terenach będących własnością gmin;
 • Prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych wymienionych w obowiązujących przepisach prawa;
 • Prowadzenie spraw związanych z odstępstwem od zakazu na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków chronionych z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
 1. Z zakresu gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego:
 • Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, w tym wydawanie decyzji: w sprawie zatwierdzenia statutu spółki,
 • Wydawanie kart wędkarskich;
 • Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 • Tworzenie lub wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
 • Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
 • Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 1. Z zakresu gospodarki leśnej:
 • Wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji właścicielom lasów prywatnych, określających zadania w zakresie gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
 • Zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami funduszu leśnego przeznaczonego na zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • Uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie go tego charakteru po uzgodnieniu z właścicielami lasów i po zasięgnięciu opinii właściwej pod względem terytorialnym gminy;
 • Nadzór nad przestrzeganiem i prowadzeniem całokształtu postanowień ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • Wydawanie decyzji o wstrzymaniu bądź przywróceniu wypłat ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśnej, przenoszącej prawa i obowiązki z tytułu prowadzenia uprawy leśnej w wyniku m. in. jej sprzedaży;
 • Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz zgłaszanie do przekwalifikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Wydawanie decyzji w sprawie zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;
 • Wydawanie zaświadczeń o objęciu lub nie objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
 1. Z zakresu prawa łowieckiego: 
 • Przygotowywanie umów dzierżawy obwodów łowieckich polnych oraz naliczanie czynszów dzierżawnych;
 • Wyrażenie zgody na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub uszkodzenia ciała zwierzyny;
 • Wydawanie zezwoleń na odłów i odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 • Wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów i ich mieszańców,
 • Wydawanie zezwoleń na czasowe przetrzymywanie dzikich zwierząt w oparciu o ustawę prawo łowieckie.
 1. Z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 • Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji, określających stopień ograniczenia wartości użytkowej gruntów oraz uznających rekultywację za zakończoną,
 • Wykonywanie zadań w zakresie wyłączania gruntów rolnych z użytkowania rolniczego oraz uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 1. Z zakresu Prawa geologicznego i górniczego:
 • Wydawanie decyzji udzielających, przenoszących cofających i wygaszających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż o powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowy,
 • Wydawanie decyzji dotyczących opłaty dodatkowej w przypadkach wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji,
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem warunków koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 • Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem robót geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych.
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne :
  • ustalające zasoby złoża kopalin nie objętych własnością górniczą, poszukiwanych i rozpoznawanych na powierzchni do 2ha w celu wydobycia kopaliny metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
  • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone  zasoby nie przekraczają 50 m3 na godzinę,
  • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
  • odwodnień budowlanych o wydajności nie przekraczającej 50 m3 na godzinę,
 • Przyjmowanie projektów prac geologicznych  wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • Wydawanie decyzji zgłaszających sprzeciw do rozpoczęcia robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • Warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
 • Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych,
 • Prowadzenie archiwum geologicznego, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznej.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności w ilości nie większej niż 10 m3 w roku kalendarzowym.