Wersja nieobowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony.

Funkcję Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska sprawuje: Jan Janiak


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
 
1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
2) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych od obowiązku uzyskiwania zezwoleń,
3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów,
4) prowadzenie spraw z zakresu geologii, górnictwa oraz wydobywania kopalin pospolitych, w tym kontrola uiszczania opłat z tytułu eksploatacji kopalin,
5) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i nakładanie obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,
6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem,
7) orzekania o wstrzymaniu działalności prowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem lub złożoną informacją,
8) ustalanie stref ochrony bezpośredniej,
9) zobowiązywanie inwestorów w drodze decyzji do przedłożenia przeglądu ekologicznego,
10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na ochronę środowiska,
11) ustalanie linii brzegowej dla wód, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych, wód granicznych i śródlądowych dróg wodnych,
12) sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska i jego aktualizacja,
13) opiniowanie wojewódzkich i gminnych programów ochrony środowiska,
14) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia,
15) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
16) nadzór i kontrola nad utrzymaniem w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
17) nadzór i kontrola nad spółkami wodnymi,
18) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
19) rejestrowanie sprzętu pływającego,
20) prowadzenie spraw w zakresie tworzenia Społecznej Straży Rybackiej,
21) wydawanie decyzji dotyczących przegradzania sieciami rybackimi łożyska wody i ustawianie sieci na szlakach żeglownych,
22) wydawanie zezwoleń na posiadanie chartów rasowych i ich mieszańców,
22) gospodarowanie wodami, do których prawa właścicielskie wykonuje Starosta
24) wydzierżawianie obwodów łowieckich,
25) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów poszczególnych składników przyrody,
26) organizowanie współpracy ze społecznymi organizacjami rolników w zakresie kształtowania polityki rolnej i społecznej, rozwoju wsi, gospodarki ziemią i gospodarki wodnej,
27) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa,
28) przygotowywanie porozumień dotyczących prowadzenia w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawania decyzji administracyjnych przez nadleśniczych Lasów Państwowych,
29) wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
30) prowadzenie spraw z zakresu zalesiania,
31) wnioskowanie o uznanie lasu za ochronny,
32) zlecanie i opracowywanie planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzeniowego,
33) wydawanie na wniosek zarządu kolei decyzji o usunięciu drzew lub krzewów,
34) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin,
35) prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
36) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (wyłączenie z użytkowania rolniczego), leśnych i rekultywacji.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.