Wersja nieobowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony.

Funkcję Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska sprawuje: Jan Janiak


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
 

 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 2. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych od obowiązku uzyskiwania zezwoleń,
 3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów,
 4. prowadzenie spraw z zakresu geologii, górnictwa oraz wydobywania kopalin pospolitych, w tym kontrola uiszczania opłat z tytułu eksploatacji kopalin,
 5. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i nakładanie obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,
 6. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem,
 7. orzekania o wstrzymaniu działalności prowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem lub złożoną informacją,
 8. ustalanie stref ochrony bezpośredniej,
 9. zobowiązywanie inwestorów w drodze decyzji do przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na ochronę środowiska,
 11. ustalanie linii brzegowej dla wód, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych, wód granicznych i śródlądowych dróg wodnych,
 12. sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska i jego aktualizacja,
 13. opiniowanie wojewódzkich i gminnych programów ochrony środowiska,
 14. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia,
 15. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
 16. nadzór i kontrola nad utrzymaniem w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 17. nadzór i kontrola nad spółkami wodnymi,
 18. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 19. rejestrowanie sprzętu pływającego,
 20. prowadzenie spraw w zakresie tworzenia Społecznej Straży Rybackiej,
 21. wydawanie decyzji dotyczących przegradzania sieciami rybackimi łożyska wody i ustawianie sieci na szlakach żeglownych,
 22. wydawanie zezwoleń na posiadanie chartów rasowych i ich mieszańców,
 23. gospodarowanie wodami, do których prawa właścicielskie wykonuje Starosta
 24. wydzierżawianie obwodów łowieckich,
 25. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów poszczególnych składników przyrody,
 26. organizowanie współpracy ze społecznymi organizacjami rolników w zakresie kształtowania polityki rolnej i społecznej, rozwoju wsi, gospodarki ziemią i gospodarki wodnej,
 27. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa,
 28. przygotowywanie porozumień dotyczących prowadzenia w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawania decyzji administracyjnych przez nadleśniczych Lasów Państwowych,
 29. wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
 30. prowadzenie spraw z zakresu zalesiania,
 31. wnioskowanie o uznanie lasu za ochronny,
 32. zlecanie i opracowywanie planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzeniowego,
 33. wydawanie na wniosek zarządu kolei decyzji o usunięciu drzew lub krzewów,
 34. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin,
 35. prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 36. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (wyłączenie z użytkowania rolniczego), leśnych i rekultywacji.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.