Podinspektor

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Podinspektor (Etatów: 1 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
 • Miejsce zatrudnienia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5
 • Nr ogłoszenia -
 • Identyfikator -

Informacje dodatkowe:

Ostróda, 25.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTOR

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

 1. Wymagania
  • niezbędne:
   • obywatelstwo polskie,
   • wykształcenie minimum średnie,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • brak prawomocnego wyroku sąd za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
   • nieposzlakowana opinia,
   • znajomość przepisów prawa UE i krajowego w zakresie funduszy unijnych, w tym ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
   • umiejętność obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014
   • minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, potwierdzone wykazem zrealizowanych projektów zawierającym min.: tytuł projektu, źródło finansowania ze wskazaniem osi, działania, poddziałania, nazwę projektodawcy, stanowisko pracy, okres i formę zatrudnienia.
  • dodatkowe:
   • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, osobami z niepełnosprawnością.
   • znajomość Ustawy o pomocy społecznej,
   • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych,
   • obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet)
   • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
   • samodzielność,
   • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
   • komunikatywność i praca w zespole,
   • prawo jazdy kat. B.
 2. Główne obowiązki:
  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
  • praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym: osobami z niepełnosprawnością, rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, 
  • przygotowywanie wniosków do ubiegania się o środki finansowe na realizację zaplanowanych działań,
  • monitorowanie stanu realizacji projektów i programów,
  • opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierających realizację projektów i programów,
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych projektów,
  • organizowanie swego stanowiska pracy i codzienna analiza wykonywanych czynności,
  • sumienne wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z poleceniami i zarządzeniami,
  • sporządzanie archiwum dokumentacji.
 3. Warunki pracy:
  Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, związana z obsługą interesantów, w poniedziałki od 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godzinach 7:00-15:00.  Pracownik wykonuje zadania określone przez przełożonego. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%
 4. Wymagane dokumenty:
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • życiorys i list motywacyjny,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kopie świadectw pracy,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
  • wykaz projektów zrealizowanych przez kandydata zawierający min.: tytuł projektu, źródło finansowania ze wskazaniem osi, działania, poddziałania, nazwę projektodawcy, stanowisko pracy, okres i formę zatrudnienia,
  • kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem
  • klauzula informacyjna zgodna z załączonym wzorem
   W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
 5. Inne informacje:
  Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)”
  Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 06 września 2021 r. do godziny 14:00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 210 (decyduje data wpływu do urzędu).
  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 89.
  Oferty odrzucone, a nieodebrane (oferty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko podinspektora bez podania przyczyn.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Tomasz Podsiadło

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia