Pedagog

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Pedagog (Etatów: 3/4 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
 • Miejsce zatrudnienia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5
 • Nr ogłoszenia -
 • Identyfikator -

Informacje dodatkowe:

Ostróda, dnia 29.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze:

PEDAGOG

w Zespole do spraw pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

 

 

 1. Wymagania
  1. niezbędne:
   • obywatelstwo polskie,
   • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
   • brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pedagoga,
   • nieposzlakowana opinia,
   • prawo jazdy kat. B,
    ponadto kandydat:
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 1. dodatkowe:
  •  predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
  • znajomość przepisów:
   • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.),
   • ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020  poz. 1359),
   • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020  poz. 218 ze zm.),
   • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności  samorządu terytorialnego.
  • referencje,
  • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej.
   Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy z rodziną,
 • doświadczenie na stanowisku pedagoga.
 1. Główne obowiązki:

Wsparcie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności poprzez:

 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; sporządzanie opinii w tym zakresie,
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz analizy warunków, określonych w art. 42 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 • prowadzenie poradnictwa, udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie działań mających na celu zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • prowadzenie działań mających na celu zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • dokonywanie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • sporządzania  we współpracy z psychologiem opinii o zasadności przysposobienia dziecka, opinii o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko, opinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami RP, opinii o zasadności wspólnego umieszczania rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej,
 • diagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju podopiecznych; sporządzanie opinii w tym zakresie,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 1. Warunki pracy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na 3/4 etatu na okres próbny -  3 miesiące, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w warunkach biurowych oraz w środowisku. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych. Osoba zatrudniona na stanowisku pedagoga będzie świadczyła również  pracę w terenie korzystając z samochodu służbowego w charakterze kierowcy. Praca w terenie świadczona będzie przez cały rok w zależności od potrzeb, w różnych warunkach atmosferycznych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
  2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  4. życiorys i list motywacyjny,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  6. kopie świadectw pracy,
  7. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )
  8. klauzula informacyjna ( >> pobierz tutaj )

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 1. Inne informacje:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pedagoga – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00  w pokoju nr 212 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87 lub 89 642 98 83.

Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów  (oferty przechowywane są przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko pedagoga bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Tomasz Podsiadło

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia

 • Wynik naboru
  format: pdf, rozmiar: 112.96 KB, data dodania: