Wersja nieobowiązująca z dnia

Pedagog (Etatów: 3/4 )

Informacje dodatkowe:

Ostróda, dnia 29.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze:

PEDAGOG

w Zespole do spraw pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

 

 

 1. Wymagania
  1. niezbędne:
   • obywatelstwo polskie,
   • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
   • brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pedagoga,
   • nieposzlakowana opinia,
   • prawo jazdy kat. B,
    ponadto kandydat:
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 1. dodatkowe:
  •  predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
  • znajomość przepisów:
   • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.),
   • ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020  poz. 1359),
   • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020  poz. 218 ze zm.),
   • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności  samorządu terytorialnego.
  • referencje,
  • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej.
   Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy z rodziną,
 • doświadczenie na stanowisku pedagoga.
 1. Główne obowiązki:

Wsparcie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności poprzez:

 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; sporządzanie opinii w tym zakresie,
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz analizy warunków, określonych w art. 42 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 • prowadzenie poradnictwa, udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie działań mających na celu zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • prowadzenie działań mających na celu zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • dokonywanie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • sporządzania  we współpracy z psychologiem opinii o zasadności przysposobienia dziecka, opinii o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko, opinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami RP, opinii o zasadności wspólnego umieszczania rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej,
 • diagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju podopiecznych; sporządzanie opinii w tym zakresie,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 1. Warunki pracy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na 3/4 etatu na okres próbny -  3 miesiące, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w warunkach biurowych oraz w środowisku. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych. Osoba zatrudniona na stanowisku pedagoga będzie świadczyła również  pracę w terenie korzystając z samochodu służbowego w charakterze kierowcy. Praca w terenie świadczona będzie przez cały rok w zależności od potrzeb, w różnych warunkach atmosferycznych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
  2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  4. życiorys i list motywacyjny,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  6. kopie świadectw pracy,
  7. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )
  8. klauzula informacyjna ( >> pobierz tutaj )

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 1. Inne informacje:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pedagoga – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00  w pokoju nr 212 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87 lub 89 642 98 83.

Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów  (oferty przechowywane są przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko pedagoga bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Tomasz Podsiadło

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.