Wersja obowiązująca z dnia

Dyrektor (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1409) Starosta Ostródzki ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OSTRÓDZIE

Wymiar etatu: 1 pełny etat

 1. Wymagania niezbędne: 
  1. Obywatelstwo polskie. 
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 
  3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
  4. Osoba, która nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
  6. Wykształcenie wyższe.
  7. Co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.
  8. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
    
 2. Wymagania dodatkowe: 
  1. Znajomość:
   1. przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
   2. przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
   3. ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy,
   4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
   5. ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych,
   6. ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
   7. ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  2. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność. 
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Umiejętność zarządzania pracownikami oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych. 
  5. Znajomość obsługi komputera (MS-Office).
    
 3. Zakres wykonywanych zadań: 

  Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy,
  2. dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w granicach zwykłego zarządu,
  3. współpraca  z wydziałami Starostwa Powiatowego w Ostródzie, jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ostródzkiego, Urzędem Marszałkowskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim. Współdziałanie z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, radami rynku pracy, organizacjami pracodawców, organizacjami bezrobotnych, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  4. wydawanie z pisemnego upoważnienia Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
  5. zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  6. planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,
  7. planowanie i dysponowanie środkami budżetu urzędu,
  8. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  9. zatrudnianie, zwalnianie i wykonywanie innych czynności za pracodawcę w stosunku do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
  10. powoływanie i odwoływanie Zastępcy,
  11. wydawanie zarządzeń związanych z funkcjonowaniem urzędu,
  12. realizacja innych zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  13. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy i przedkładanie go Zarządowi Powiatu,
  14. współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
 4. Informacja o warunkach pracy: 

  Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 – 100 Ostróda.
  Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego zarządzania pracownikami i współdziałania z innymi instytucjami, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, związana z obsługą interesantów i monitora ekranowego,  w poniedziałki  od 800 – 1600, wtorek – piątek w godzinach 700-1500, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu. 
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy przekracza 6% ogółu zatrudnionych. 
   
 5. Wymagane dokumenty: 
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
  2. Życiorys ( cv ). 
  3. List motywacyjny. 
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe. 
  5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia).
  6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: 
   • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
   • o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
   • o dobrym stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)  oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218 lub przesłać listem, w terminie do 09 września 2020 r. do godziny 1400. 

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym 
i pod oświadczeniami. 
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. 
W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5. 

Ostróda, dnia 28 sierpnia 2020 r.
 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia