Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie sporządzone zgodnie z art. 152 2, 2b i 2c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020.1219 ze zmianami).


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pokój nr 133.

Opłaty:
120 zł.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 425. tel. (0-89) 642-98-76.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020.1219 ze zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2011r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019.1510).