Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

Ostróda, dnia 29 grudnia 2020 r.

GN.6853.2.27.2020.LN

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

 

Na podstawie art. 49, w związku z art. 61 § 1 i § 4, ustawy z dnia   14 czerwca 1960  roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

 

zawiadamiam

o wszczęciu, na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w  Olsztynie, reprezentowanej przez r. pr. Karola Bator, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, w trybie art. 124  i art. 124a oraz art. 124 ust. 1a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020  r., poz. 1990),  ograniczającej sposób korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ostróda, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, położonej w obrębie nr 9 miasta Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr  178/27 o  pow. 0,0021 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr  EL1O/00021247/9, w celu założenia i przeprowadzenia,  przez ENERGA-OPERATOR S.A. przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej dwutorowej linii napowietrznej WN 110 kV relacji Iława – Iława Wschód – Ostróda – Ostróda Wschód – słup 99 (Biesal).

Zgodnie z art. 114 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, została podana do publicznej wiadomości w dniu 2  października 2020 r., poprzez opublikowanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ww. informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, skutkiem czego jest wszczęcie niniejszego postępowania.

 

Jednocześnie Starosta Ostródzki, zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postepowania administracyjnego, informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oraz obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Ostródzie – ul. Jana III Sobieskiego 5, Wydział Gospodarki nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, tel.: (89) 642 98 33 lub (89) 642 98 56 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i  materiałów, a także zgłosić ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski.

Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu po wcześniejszym umówieniu wizyty w  Urzędzie, drogą mailową – geo@powiat.ostroda.pl lub pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w  przedmiotowej sprawie.

 

Niniejsze zawiadomienie, podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie –  bip.powiat.ostroda.pl oraz wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

 

 

                                                                                                        wz. STAROSTY

                                                                                                        Jan Kacprzyk

                                                                                                        WICESTAROSTA

Załączniki: