Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie projektów robót geologicznych sporządzonych na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi

PODSTAWA  PRAWNA

 • Art. 79 i  art. 85 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia  9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020.1064) 
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie projektu prac geologicznych sporządzonego na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi.
 2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych:
  1. określającego:
   • cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju dokumentacji geologicznej, która ma powstać w wyniku prowadzonych robót,
   • harmonogram robót geologicznych,
   • przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne,
   • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.
  2. składającego się z:

   • części tekstowej projektu stanowiącej opis zamierzonych robót geologicznych zawierającej, w zależności od celu tych robót:
    • informacje dotyczące lokalizacji zamierzonych robót, w tym lokalizacji w ramach trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone te roboty, z uwzględnieniem obiektów i obszarów chronionych,
    • omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych i badań geofizycznych, geologicznych i geochemicznych oraz wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych wraz z ich interpretacją oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, miejsc wykonania tych robót i badań,
    • opisu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robót geologicznych wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych wyrobisk,
    • przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych zawierające w szczególności:
     • opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk,
     • schematyczną konstrukcję otworów wiertniczych lub innych wyrobisk,
     • informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,
     • sposób i termin likwidacji wyrobisk oraz rekultywacji gruntów,
     • charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz metod projektowanych badań geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji,
     • opis opróbowania wyrobisk,
     • zakres obserwacji i badań terenowych,
     • wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych,
     • zakres badań laboratoryjnych,
     • wielkość dopływu wód do wyrobiska lub jego poszczególnych poziomów eksploatacyjnych,
     • jakość odpompowywanej wody z wyrobiska,
     • sposób odwadniania i odprowadzania odpompowywanej wody z wyrobiska,
     • określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu właściwemu organowi administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania,
     • określenie harmonogramu projektowanych robót geologicznych, w tym terminów ich rozpoczęcia i zakończenia.
     • określenie wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione, w tym Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
     • określenie rodzaju dokumentacji mającej powstać w wyniku robót geologicznych, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
   • części graficznej projektu, zawierającej:
    • mapę topograficzną w skali co najmniej 1:100.000 z zaznaczeniem terenu projektowanych robót geologicznych i usytuowania ich w stosunku do miejscowości będącej siedzibą gminy lub punktów osnowy geodezyjnej, a w zależności od rodzaju robót - mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekrój geologiczny, jeżeli takie dokumenty zostały już sporządzone, 
    • wskazanie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych na mapie sytuacyjno-wysokościowej i geologiczno-gospodarczej przedstawiającej składniki środowiska podlegające ochronie w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50.000 oraz na przekrojach geologicznych; na mapie sytuacyjno-wysokościowej zaznacza się przebieg linii energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i innych obiektów, ograniczających wykonywanie robót geologicznych; przy sporządzaniu map dla projektów stosuje się ogólnie przyjęte dla map normy, oznaczenia i symbole.

 

Projekt podpisuje osoba posiadająca stwierdzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Projekt w trzech egzemplarzach przedkłada do zatwierdzenia podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.

Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze w terminie do sześciu miesięcy od dnia zakończenia prac sporządza się dokumentacje geologiczną i przekazuje w 3 egzemplarzach organowi, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych - Staroście Ostródzkiemu. 


OPŁATY
bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIÓR DOKUMENTÓW
złożenie w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. 133

TERMIN ODPOWIEDZI
Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Anna Bazydło – Inspektor 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:    9:00 - 15:00    
wtorek – piątek:    8:00 - 14:00

TRYB  ODWOŁANIA

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

Załączniki