Zgłoszenie projektów robót geologicznych sporządzonych na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia

Zgłoszenie projektów robót geologicznych sporządzonych na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi

PODSTAWA  PRAWNA

 • Art. 79 i  art. 85 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia  9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020.1064) 
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie projektu prac geologicznych sporządzonego na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi.
 2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych:
  1. określającego:
   • cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju dokumentacji geologicznej, która ma powstać w wyniku prowadzonych robót,
   • harmonogram robót geologicznych,
   • przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne,
   • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.
  2. składającego się z:

   • części tekstowej projektu stanowiącej opis zamierzonych robót geologicznych zawierającej, w zależności od celu tych robót:
    • informacje dotyczące lokalizacji zamierzonych robót, w tym lokalizacji w ramach trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone te roboty, z uwzględnieniem obiektów i obszarów chronionych,
    • omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych i badań geofizycznych, geologicznych i geochemicznych oraz wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych wraz z ich interpretacją oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, miejsc wykonania tych robót i badań,
    • opisu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robót geologicznych wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych wyrobisk,
    • przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych zawierające w szczególności:
     • opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk,
     • schematyczną konstrukcję otworów wiertniczych lub innych wyrobisk,
     • informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,
     • sposób i termin likwidacji wyrobisk oraz rekultywacji gruntów,
     • charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz metod projektowanych badań geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji,
     • opis opróbowania wyrobisk,
     • zakres obserwacji i badań terenowych,
     • wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych,
     • zakres badań laboratoryjnych,
     • wielkość dopływu wód do wyrobiska lub jego poszczególnych poziomów eksploatacyjnych,
     • jakość odpompowywanej wody z wyrobiska,
     • sposób odwadniania i odprowadzania odpompowywanej wody z wyrobiska,
     • określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu właściwemu organowi administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania,
     • określenie harmonogramu projektowanych robót geologicznych, w tym terminów ich rozpoczęcia i zakończenia.
     • określenie wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione, w tym Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
     • określenie rodzaju dokumentacji mającej powstać w wyniku robót geologicznych, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
   • części graficznej projektu, zawierającej:
    • mapę topograficzną w skali co najmniej 1:100.000 z zaznaczeniem terenu projektowanych robót geologicznych i usytuowania ich w stosunku do miejscowości będącej siedzibą gminy lub punktów osnowy geodezyjnej, a w zależności od rodzaju robót - mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekrój geologiczny, jeżeli takie dokumenty zostały już sporządzone, 
    • wskazanie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych na mapie sytuacyjno-wysokościowej i geologiczno-gospodarczej przedstawiającej składniki środowiska podlegające ochronie w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50.000 oraz na przekrojach geologicznych; na mapie sytuacyjno-wysokościowej zaznacza się przebieg linii energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i innych obiektów, ograniczających wykonywanie robót geologicznych; przy sporządzaniu map dla projektów stosuje się ogólnie przyjęte dla map normy, oznaczenia i symbole.

 

Projekt podpisuje osoba posiadająca stwierdzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Projekt w trzech egzemplarzach przedkłada do zatwierdzenia podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.

Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze w terminie do sześciu miesięcy od dnia zakończenia prac sporządza się dokumentacje geologiczną i przekazuje w 3 egzemplarzach organowi, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych - Staroście Ostródzkiemu. 


OPŁATY
bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIÓR DOKUMENTÓW
złożenie w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. 133

TERMIN ODPOWIEDZI
Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Anna Bazydło – Inspektor 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:    9:00 - 15:00    
wtorek – piątek:    8:00 - 14:00

TRYB  ODWOŁANIA

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

Załączniki