Wersja nieobowiązująca z dnia

Dostępność - Koordynator do spraw dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Zadania Koordynatora dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
  3. Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przedstawianie Staroście Ostródzkiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym:

  • Tomasz Podsiadło - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Telefon kontaktowy: (89) 642 98 87

E-mail:  dyrektor@pcpr.ostroda.pl
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnienu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.