Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau | wersja archiwalna

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo

ZARZĄD POWIATU w OSTRÓDZIE

ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości  położonej  w obrębie Nr 1 m. Miłakowo.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 301

 

numer działki wg ewidencji gruntów,  Nr księgi wieczystej     

opis nieruchomości

cena  wywoławcza nieruchomości

wadium  

660 o pow. 3,3837 ha KW Nr EL2O/00026458/3

Działka niezabudowana  o nieregularnym  kształcie. Dojazd do działki odbywa się drogą z kostki brukowej. Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

 

329 000,00 zł

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

33 000 zł

 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.).

 

 1. Uzasadnienie wyboru formy przetargu – przetarg ustny ograniczony.

Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W związku z brzmieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.) warunki przetargowej mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W rozumieniu przepisów ww. ustawy nabywcą nieruchomości może być rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, bądź osoba o której mowa w art. 2a ust 3 pkt 1 ustawy i osoba dysponująca zgodą na nabycie nieruchomości rolnej, o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy. Z powyższych przyczyn dokonano wyboru formy przetargu – ustnego przetargu ograniczonego.

 1. Opis nieruchomości.

 

 1. Położenie i oznaczenie nieruchomości.

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 660 (obręb nr 1 m. Miłakowo, KW Nr EL2O/00026458/3) o pow. 3,3837 ha położona jest w południowej części miasta Miłakowo, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych i usługowo- przemysłowych. Południowo- zachodnia granica działki przebiega wzdłuż jeziora Mildzkiego. Kształt działki jest nieregularny. Zgodnie z zapisami w operacie ewidencji gruntów i budynków działka posiada następujące użytki gruntowe: PsIV (0,8725 ha), PsV (0,9444 ha), PsVI (1,5482 ha), W-Ps (0,0186 ha). Dojazd do działki odbywa się drogą gminną oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 358.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej działki brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a Gmina Miłakowo nie przystąpiła do jego opracowania.

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta i gminy Miłakowo, uchwalonym uchwałą nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 października 2018 r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako – tereny usług turystyki i rekreacji indywidualnej – UTR.

Działka nr 660 leży na terenie Narieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Nr 148 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Narieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 179, poz. 2633), na Obszarze wprowadza się między innymi zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

 

 1. Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości.

W zasięgu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna (uzbrojenie w drodze) oraz sieć elektroenergetyczna (sąsiednie działki). Dodatkowo na działce 660 przebiega nieczynna sieć elektroenergetyczna.

 

 1. Ograniczenia i roszczenia na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich. Dział  III - prawa, roszczenia i ograniczenia oraz dział IV - hipoteka  księgi wieczystej o numerze EL2O/00026458/3 nie zawierają wpisów. 

 

 1. Cena wywoławcza, wadium i wysokość postąpienia.

 

 1. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza wynosi 329 000,00 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

 

 1. Wadium.

Wadium w wysokości 33 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące 00/100) należy wnieść wyłącznie w formie pieniężnej najpóźniej do dnia 26 października 2020 roku  na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Ostródzie PKO Bank Polski SA Nr  93 1020 1811 0000 0602 0271 6835 z tytułem „Przetarg na sprzedaż działki 660 w Miłakowie” oraz danych uczestnika przetargu. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.

Wpłacone wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg;
 • nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub jeżeli do zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nie dojdzie z winy uczestnika przetargu;
 • zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym lub zamknięcia przetargu jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

 1. Wysokość postąpienia.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

 

 1. Zgłaszanie uczestnictwa w przetargu.

 

 1. Forma i termin złożenia zgłoszenia.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda w pokoju nr 218 (sekretariat – I piętro). Zgłoszenie należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na sprzedaż działki nr 660 w Miłakowie”.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 26 października 2020 roku o godzinie 15:00.

 

 1. Dokumenty jakie należy dołączyć do zgłoszenia udziału w przetargu.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego;
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku udziału w przetargu małżonka osoby wpłacającej wadium: pełnomocnictwo udzielone małżonkowi wpłacającemu wadium na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym pełnomocnictwo to może być złożone także po otwarciu przetargu;
 • kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą ofertę) dokumentów potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109 z późn. zm.), przy czym jeżeli  nieruchomość ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest złożenie dokumentów potwierdzające kwalifikacje rolnicze jednego z małżonków;
 • kserokopię dowodu wniesienia wadium;
 • w przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest złożenie stosownego pełnomocnictwa zawierającego datę, okres ważności, zakres umocowania i podpis mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym notarialnie podpisem (uwaga: jeżeli po zakończeniu przetargu osoba wygrywająca przetarg dalej będzie działała przez pełnomocnika, do czynności notarialnych związanych z przeniesieniem własności nieruchomości wymagane będzie odrębne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego);
 • w przypadku zgłoszenia udziału w przetargu przez podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagane jest dołączenie do zgłoszenia zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie przedmiotowej nieruchomości rolnej, wyrażonej w formie ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 1. Zgłoszenia złożone po terminie.

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5 w dniu 28 października 2020 roku.

 

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Prawo pierwokupu.

W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającego na rzecz Skarbu Państwa, za wyjątkiem przypadków podanych w art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 1. Dokumenty jakie przystępujący do przetargu winien posiadać, okazać lub złożyć komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

Uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej, po otwarciu przetargu, na wezwanie prowadzącego przetarg dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Uczestnik przetargu inny niż osoba fizyczna winien jest dodatkowo okazać wypis z odpowiedniego rejestru.

 

 1. Inne informacje.
 • Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Sprzedaż odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej Nr EL2O/00026458/3.
 • W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 • Cena nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Starostwa Powiatowego w Ostródzie na trzy dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży.
 • O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 • Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu może spowodować odstąpienie przez Sprzedającego od zawarcia umowy i w takim przypadku wpłacone wadium nie będzie podlegała zwrotowi.
 • Zastrzega się prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku ujawnienia po stronie nabywcy okoliczności wskazujących na to, że zawarcie umowy będzie stanowiło naruszenie przepisów określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w przypadku unieważnienia przetargu lub odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych powodów.
 • Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl. Wyciąg z ogłoszenia podlega publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 323 lub telefonicznie pod nr tel. 89 642-98-34.

 

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

 

 

Druki do pobrania: