Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenie: II przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

STAROSTA  OSTRÓDZKI
o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa,  położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda, oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

Ewidencja gruntów i budynków

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nr księgi wieczystej

1

3

0,2337

EL1O/00043135/1

2

4/1  -  udział
1/4 części –
droga
wewnętrzna

0,0314

EL1O/00045704/5

3

10/19

0,0029

EL1O/00035680/7

I przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie w dniu 12 sierpnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

OPIS  NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe zabudowane kompleksem zabudowań po byłym areszcie śledczym, położone w Ostródzie, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie,  obręb nr 4 miasta Ostróda, ulica Olsztyńska. 
Na przedmiotowych działkach znajduje się łącznie 9 budynków. Działki uzbrojone są w sieci : elektroenergetyczną (z własnym agregatem), wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą (własne piece gazowe dwufunkcyjne), gazową  i telekomunikacyjną. 
Na ww. nieruchomościach usytuowane są następujące zabudowania, których szczegółowe usytuowanie przedstawia załącznik graficzny nr 1:

Tabela zabudowania nieruchomości

LP

Dawna funkcja

Powierzchnia użytkowa (m2)/

kubatura (m3)

Opis budynku

1

 

 

 budynek główny penitencjarny

 

 

 

1 079,54 m2 /

4 589,09 m3

 

 

 

3 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w  technologii tradycyjnej, wyposażony w  instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej w  pomieszczeniach kuchni, łaźni oraz instalacji p.poż. – hydranty wewnętrzne, stan techniczny budynku dobry

2

dawna wartownia z  salą widzeń

129,53  m2/

557,04  m3

1 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w  technologii tradycyjnej w  1987 r., wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., wentylacji grawitacyjnej, stan techniczny budynku - dobry

 

3

magazyn gospodarczy i warsztaty

123,24 m2/

443  m3

 

2 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., wentylacji grawitacyjnej, gazową – ogrzewanie c.w.u. – z pieca gazowego, budynek wymaga przeprowadzenia częściowego remontu kapitalnego

4

piwnica – magazyn 

60,00 m2/
241,60  m3

dawny magazyn ziemiopłodów, obiekt posadowiony pod poziomem parteru – pod dawnym spacerniakiem, wyposażony w  instalacje: elektryczną i wentylacji grawitacyjnej, budynek wymaga przeprowadzenia częściowego remontu kapitalnego

5

szatnia

21,29 m2/

119,26 m3

1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w  technologii tradycyjnej, wyposażony w instalacje: wodno–kanalizacyjną,  elektryczną, c.o., wentylacji grawitacyjnej, stan techniczny budynku - dobry

6

administracyjny

71,51 m2/

349,3 m3

1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w  technologii tradycyjnej, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i  wentylacji grawitacyjnej, stan budynku dobry

7 a

garaż

część A

24,55  m2 /

92,98 m3

 

część B

21,82 m2 /

118,99 m3

1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z  dwóch części A i B– dwa stanowiska garażowe, wybudowany w   technologii tradycyjnej - część A w roku 1997, część B w roku 1974, wyposażony w  instalacje: elektryczną, stan techniczny budynku dobry

8

agregatorowia

76,30 m2 /

364,13 m3

1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w   technologii tradycyjnej w  1991 r., wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i  wentylacji grawitacyjnej. W budynku znajdują się pomieszczenia kotłowni z  dwoma piecami gazowymi dwufunkcyjnymi REMEHA oraz dwoma zbiornikami do ciepłej wody użytkowej o  pojemności 400 l każdy, pomieszczenia z  agregatem prądotwórczym oraz pomieszczenia magazynowe

9

boks garażowy

31,80 m2 /

112,32 m3

1-  kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w   technologii tradycyjnej, wyposażony w instalacje: elektryczną, c.o. i  wentylacji grawitacyjnej stan techniczny budynku dobry

Działka nr 4/1 jest niezabudowana, o nawierzchni asfaltowej i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości – zjazd z  ul.  Olsztyńskiej stanowiącej  drogę powiatową.

Zgodnie z ustaleniami Uchwały Nr XVIII/139/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19  kwietnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 32 poz. 484 z 29 maja 2000  r.) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska – Gizewiusza w Ostródzie działki nr: 3, 4/1 i 10/19 przeznaczone są na cele usługowe.
Wszystkie ww.  działki znajdują się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, ponadto, zgodnie z ustaleniami „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda do roku 2023”, zaktualizowanego Uchwałą Nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 marca 2018 r. wszystkie działki znajdują się w obszarze rewitalizacji, jednakże z tego tytułu Gminie Miejskiej Ostróda nie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

Nieruchomości są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  
1 400 000,- zł
(słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych  00/100).

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11  marca 2004 r.  o podatku od towarów i  usług    (Dz.U. z 2020 r., poz. 106).

Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r. o godz. 1100 w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 220.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w  wysokości  140 000,- zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych  00/100), najpóźniej do dnia 12 listopada 2020 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w  Ostródzie, PKO Bank Polski SA Nr 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a osoby inne niż fizyczne dodatkowo  muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone.
W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji wymagany jest aktualny odpis z rejestru (wydany bądź potwierdzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwe pełnomocnictwa poświadczone notarialnie, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone stosowne pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości. 
Niezależnie od podanych powyżej informacji, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami, a także możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu powinna być wpłacona na rachunek Starostwo Powiatowe  w Ostródzie PKO Bank Polski SA 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868, w takim terminie aby wpłacone środki były widoczne na wskazanym koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży, w przeciwnym przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wpłacone wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
 • nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z  tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w  przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z  2017 r., poz.  2278 t.j.).

W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Skarb Państwa – Starosta Ostródzki nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 
 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w  Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i  Ewidencji Gruntów telefonicznie pod nr (89) 642 98 56 lub nr (89) 642 98 33, bądź drogą  mailową – adres email: geo@powiat.ostroda.pl , oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w  Ostródzie - na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl .

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w  zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie można uzyskać na stronie  www.bip.powiat.ostroda.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski

Załączniki

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  format: word, rozmiar: 23.08 KB, data dodania:
 • ZDJĘCIA DO PRZETARGU Plik .ZIP
  format: zip, rozmiar: 2.17 MB, data dodania:
 • załącznik nr 2
  format: image/jpeg, rozmiar: 327.39 KB, data dodania:
 • załącznik nr 3
  format: image/jpeg, rozmiar: 324.16 KB, data dodania:
 • załącznik nr 1
  format: image/jpeg, rozmiar: 168.47 KB, data dodania:
 • IMG_1716
  format: image/jpeg, rozmiar: 74.34 KB, data dodania:
 • IMG_1713
  format: image/jpeg, rozmiar: 36.63 KB, data dodania:
 • IMG_1711
  format: image/jpeg, rozmiar: 37.63 KB, data dodania:
 • IMG_1706
  format: image/jpeg, rozmiar: 55.01 KB, data dodania:
 • IMG_1696
  format: image/jpeg, rozmiar: 42.25 KB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.