Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

Ostróda, dnia 10 września 2020 r.

GN.6853.2.11.2020.LN

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.

Na podstawie art. 49, w związku z art. 61 § 1 i § 4, ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam


o wszczęciu, na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w  Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Łukasza Grzelaka, prowadzącego działalność pn. Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o. , postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, w trybie art. 124  i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),  ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w  obrębie Sobno, gmina Łukta, oznaczonej według ewidencji gruntów i   budynków jako działka nr 99 o pow. 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr  EL1O/00003650/5, w  celu realizacji, przez ENERGA-OPERATOR S.A., inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN  110   kV, relacji Olsztyn Mątki – Morąg.
Zgodnie z art. 114 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, została podana do publicznej wiadomości w dniu 22 czerwca 2020 r., poprzez opublikowanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ww. informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, skutkiem czego jest wszczęcie niniejszego postępowania.

Jednocześnie Starosta Ostródzki, zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postepowania administracyjnego, informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy.
W związku z powyższym wszystkie zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oraz obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i  materiałów, a także zgłosić ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski.
Akta sprawy dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i  Ewidencji Gruntów, II piętro, pokój nr 325, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00  lub (nr tel.: (89)  642  98  56).
Po upływie wyżej wskazanego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w  przedmiotowej sprawie.

Niniejsze zawiadomienie, podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie –  bip.powiat.ostroda.pl oraz wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.


Z up. STAROSTY
Marek Standara
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I EWIDENCJI GRUNTÓW