Wersja nieobowiązująca z dnia

Usuwanie pojazdów

Usuwanie pojazdów

 

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Zgodnie z art. 130aust. 1 i 2 w/w ustawy  pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 1. kierowała nim osoba:
 • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 1. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

 • policjant,
 • strażnik gminny (miejski),
 • osoba dowodząca akcją ratowniczą.

 

 

GDZIE I KIEDY

 

Zgodnie z umową  w okresie 01.01.2017r.do 31.12.2018r. usuwaniem pojazdów i ich przechowywaniem zajmuje się:

firma AUTO TRANS Dominik Czarnowski, 14-100 Ostróda, ul. Gizewiusza 31H, tel. 504 064 145

 

Parking strzeżony - ul. Gizewiusza 31H, 14-100 Ostróda: czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu, tel. 504 064 145.

 

Niezbędne dokumenty do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego:

 1. Zezwolenie wydane przez podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu,
 2. Dowód uiszczenia opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdu,
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela lub osoby upoważnionej.

 

OPŁATY ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI ORAZ JEGO PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

 

Rada Powiatu Ostródzkiego corocznie w drodze uchwały ustala wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym

Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu

 

 

Lp.

 

                    Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu                   

Opłata ( w zł) *

usunięcie pojazdu

parkowanie pojazdu za każdą dobę

1

rower lub motorower

111

19

2

motocykl

219

26

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

476

39

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t

594

51

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t

841

73

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1.239

133

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.508

196

  

Koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 

 

Lp.

 

             Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Opłata (w zł)*

  dojazd

załadunek i wyładunek pojazdu

1

rower lub motorower

        50

30

2

motocykl

        100

50

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t

        200

80

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t

        250

100

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t

        380

200

6

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

        550

300

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

        700

400

 

* opłaty zawierają podatek od towarów i usług (VAT)

 

Opłatę należy uiszczać w dniu odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego.

 

OPŁAT dokonuje się:

 

 1. W kasie (pok. 106-parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda:
 • poniedziałek od godz. 8.30 do 15.30
 • od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.00

 

 1. 2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Ostródzie
 • nr konta: 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884

   Tytułem : opłata za usunięcie pojazdu, podać markę i nr rejestracyjny pojazdu.

 

Ważne:

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od dnia wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.