Wersja nieobowiązująca z dnia

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Starostwo Powiatowe w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawnią logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

  • Oświadczenia majątkowe
  • Petycje wnoszone do Starostwa Powiatowego w Ostródzie
  • Interpelacje i zapytania radnych
  • Dokumenty otrzymane z jednostek zewnętrznych
  • Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z lat 1998-2002
  • Zarządzenia Starosty Ostródzkiego z lat 2007-2017
  • Informacje opublikowane przed 2018-09-23, które nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Jastrzębski
  • E-mail: bip@powiat.ostroda.pl
  • Telefon: 89 642 98 02

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Starosta Ostródzki
  • Adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
  • E-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl
  • Telefon: 89 642 98 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda:

  • Wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych)
  • Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych
  • Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności
  • Pracownik kancelarii ogólnej obsługuje platformę schodową oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po Urzędzie (wskazuje windę, numer kondygnacji oraz pokoju który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej). Dodatkowo powiadamia, właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu
  • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Budynek Urzędu Miejskiego w Morągu (filia zamiejscowa Starostwa Powiatowego w Ostródzie), ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg:

  • Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Morągu dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd oraz platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych)
  • Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności
  • Budynek nie jest wyposażony w windę
  • Pracownik urzędu obsługuje platformę schodową oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji oraz powiadamia właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu
  • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Budynek Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda:

  • Wejście główne do budynku Centrum Użyteczności Publicznej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych
  • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

  • TAB - przejście do następnej pozycji
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji
  • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
  • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu
  • SPACJA - wybór pozycji
  • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji

Strona podmiotowa BIP Starostwa Powiatowego w Ostródzie posiada następujące ułatwienia:

  • odpowiedni kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • moduł wyszukiwania
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • wyróżniony kontrast odnośników

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.