Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 5/04 Starosty Ostródzkiego z 3 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej

Zarządzenie Nr 5/04
Starosty Ostródzkiego
z dnia 3 lutego 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.


Na podstawie § 52 ust.1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/273/02 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 lutego 2002r. ( zm. uchwała Nr XLV/315/02 z dnia 26 września 2002r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2004 r , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Załącznik do zarządzenia Nr 5/04
Starosty Ostródzkiego
z dnia 3 lutego 2004 r

 

Plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym na 2004 r.

Lp.

Stanowisko kontrolowane 

Kontrolujący 

Zakres kontroli  

Rodzaj
  kontroli  

Miesiąc przeprowadzenia kontroli 

2

1.  Beata Kowalska- kasjer

Halina Służała- inspektor
Bożena Szewczyk-Skarbnik Powiatu
Mirosława Siemosiewicz z-ca skarbnika
Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej  Ostródzie i Morągu. problemowa  luty 
2.  Anna Żurawska- księgowa w PODGiK  Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu  Sprawdzenie prawidłowości zapisów księgowych funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym, naliczanie i odprowadzanie przelewów redystrybucyjnych.  problemowa


 
luty 
3.  Adam Borowski- kierownik Oddz. B i A  Edward Rosiński- naczelnik
Wydziału Budownictwa i Architektury  
Ocena pracy oddziału w Morągu pod kątem jakości i terminowości obsługi interesantów.  kompleksowa  marzec 
4.  Marzena Grzeszczak- podinspektor   Bożena Szewczyk-Skarbnik Powiatu   Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej w Wydziale Komunikacji i Transportu.   problemowa   marzec 
5.  Mariola Domin – Chmielińska- inspektor Bożena Janowicz- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dokształcania zawodowego nauczycieli.  problemowa  kwiecień 
6.  Grażyna Kośman- inspektor  Stanisław Stapurewicz- naczelnik Wydziału  Komunikacji i Transportu Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2003r oraz bieżące wypisywanie akt kierowców  i pojazdów.  sprawdzająca i problemowa   kwiecień 
7.  Marek Standara- kierownik PZUDP   Józef Butkiewicz- Geodeta Powiatowy   Sposób prowadzenia dokumentacji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.  kompleksowa  maj 
8.  Grażyna Sokołowska- inspektor   Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu   Prawidłowość odprowadzania dochodów Skarbu Państwa.  problemowa
 
maj 
9.  Anna Gwara- inspektor  Grażyna Ciuryło Sekretarz Powiatu   Sposób prowadzenia dokumentacji na stanowisku, wywiązywanie się z obowiązków pełnomocnika ds. informacji niejawnych.  problemowa

 
maj  
10.  Stanisława Żurawska- inspektor   Jerzy Kański- naczelnik Wydziału Rolnictwa  Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Prawidłowość postępowania administracyjnego w sprawach przystosowania składowisk odpadów na terenie powiatu.  problemowa

 
czerwiec

 
11.  Edward Chendoszka- inspektor  Bożena Łaszkiewicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji   Terminowość realizacji zadań ujętych w wydziałowym planie pracy, dokumentowanie spraw. problemowa

 
wrzesień

 
12.  Malwina Chachuła- podinspektor   Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu   Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości budżetowej – adekwatność zapisów w sprawozdaniach z odpowiednimi urządzeniami księgowymi.  problemowa

 
wrzesień 
13.  Dorota Mazur- podinspektor  Bożena Janowicz- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kierowania młodzieży do ośrodków wychowawczych i socjoterapi.  problemowa

 
październik 
14.  Henryk Mroczyński-inspektor  Jerzy Kański- naczelnik Wydziału Rolnictwa  Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Prawidłowość postępowania administracyjnego w sprawie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych.  problemowa listopad 
15.  Gabriela Starkowska- specjalista   Bożena Łaszkiewicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji   Prowadzenie bazy danych dla organizacji pozarządowych oraz stan przygotowania wniosków i projektów do funduszy strukturalnych.  problemowa  listopad
 
16.  Mirosława Siemosiewicz-zastępca skarbnika Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu  Prawidłowość prowadzenia zapisów księgowych wybranych inwestycji.  problemowa  listopad