Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 1. samochodem osobowym,
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

 Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania.
 3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.
 4. Wykaz pojazdów samochodowych.
 5. Wniosek należy uzupełnić o następujące dokumenty:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 1. Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

Okres ważności licencji

Od 2 do 15 lat

Do 30 lat

Do 50 lat

700

800

900

 1.  W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
 2.  Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 3.  Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 4. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 5. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 6. W przypadku utraty wypisu z licencji przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.
 7. Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Przepis stosuje się odpowiednio:
 • Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 • W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 • W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jana III Sobieskiego 5

14 – 100 Ostróda

 

INFORMACJA O TRYB1E ODWOŁAWCZYM

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

 

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz.U.UE.L.09.300.51).
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019.2140).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U.2013.916).