Wersja nieobowiązująca z dnia

Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu

Funkcję Sekretarza Powiatu sprawuje -  Jolanta Koszczał

 

Telefon: 89 642 98 45, fax: 89 642 98 17, e-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

 

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1) organizowanie przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji,
 2) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Starostwie,
 3) organizowanie działalności kontrolnej w Starostwie,
 4) zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Zarządu.
 5) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Powiatu i Starosty,
 6) koordynowanie opracowywania projektów regulaminów,
 7) koordynowanie opracowywania projektów podziału wydziałów, referatów i biur na stanowiska pracy,
 8) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 9) przedkładanie Staroście propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Starostwie,
 10) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządu,
 11) koordynowanie przygotowywania projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych,
 12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 13) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie ustalonym przez Starostę,
 14) koordynowanie prac remontowych w Starostwie,
 15) podejmowanie decyzji dotyczących zakupu wyposażenia i materiałów biurowych,
 16) koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 17) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Starosty.
3. Pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza pozostaje Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr