Wersja nieobowiązująca z dnia

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w celu ich ponownego wykorzystywania

 1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
  1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego w Ostródzie, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (www.bip.powiat.ostroda.pl) lub zamieszczona w powiatowych serwisach internetowych;
  2. udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego w Ostródzie (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji);
  3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  Dla Informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Starostwa, w szczególności w BIP
  Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są każdorazowo zobowiązane do:
  1. poinformowania każdego o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Starostwa Powiatowego w Ostródzie;
  2. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  3. podania zakresu odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Ostródzie  za udostępniane lub przekazywane informacje o treści:
   „Starostwo Powiatowe w Ostródzie nie ponosi odpowiedzialności za:
   • szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Ostródzie lub w innym powiatowym serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
   • szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.”

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:
Starostwo może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy w trybie określonym przez art. 41 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

W rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez Starostwo w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż w BIP lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone.

 1. Sposób korzystania z informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych
  Starostwo Powiatowe w Ostródzie  zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ww. ustawy lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
  W szczególności, każdy kto ponownie wykorzystuje udostępnianą przez Starostwo Powiatowe informację sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 2. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
  1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
   • informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP Starostwa Powiatowego w Ostródzie lub
   • informacja sektora publicznego została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym, niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo
   • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone lub
   • informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
  2. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:
   • nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
   • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
   • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
   • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
   • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
   • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego, na adres :

 1. poprzez platformę e-PUAP/spostroda/SkrytkaESP
 2. e-mail: centrala@powiat.ostroda.pl lub sekretariat@powiat.ostroda.pl
 3. Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul.Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda
  • W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  • Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
  • Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku
  • o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Powiat Ostródzki może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

OPŁATY

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników danych,
 • czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 1. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu
  1. W drodze decyzji, odmawia się wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
  3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
  4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) z tym, że:
   • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
   • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 2. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Powiatem Ostródzkim
  Starostwo Powiatowe w Ostródzie nie zawarło umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.
 3. Zasady odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Ostródzie
  Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Ostródzie lub w innym miejskim serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
  2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.