Wersja nieobowiązująca z dnia

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Przed przekazaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352) każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

 

 

Z brzmieniem ustawy można zapoznać się pod adresem:

www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/352/1

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust.2.
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek o ponowne wykorzystywane wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem , że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

 1. obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Starostwa Powiatowego w Ostródzie;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

WAŻNE

Starostwo Powiatowe w Ostródzie:

 1. może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanej informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
 2. może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
 3. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnianych na stronach: bip.powiat.ostroda.pl/, www.powiat.ostroda.pl/ oraz www.cup-ostroda.pl/  (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in.: dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony prawa do prywatności, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicy przedsiębiorcy).

Starostwo Powiatowe w Ostródzie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego, na adres :

 • Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul.Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda
 • e-mail: centrala@powiat.ostroda.pl
 • poprzez platformę e-PUAP

TERMINY

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin  nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Starostwa.

 

 

OPŁATY

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.