Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone.

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (kat. I lub kat. II)
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 1. Zezwolenie kat. I:
  • na okres 12 miesięcy – 100 zł,
 2. Zezwolenie kat. II:
  • na okres 1 miesiąca – 200 zł,
  • na okres 6 miesięcy – 400 zł,
  • na okres 12 miesięcy – 1200 zł,
  • na okres 24 miesięcy – 2000 zł.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwa Powiatowego

ul. Jana III Sobieskiego 5

14 – 100 Ostróda 

Pok. 408 tel. 89 6429867

 

CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do 3 dni roboczych.

 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika (ustanawiając pełnomocnika należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta).

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.450).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2021.212).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 18 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. 2021.315)

UWAGI

 1. Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.  Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. I mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.
  Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:
  • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
  • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
 2. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II jest wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie kat. II wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:
  • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
  • o długości nieprzekraczającej:
   • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
   • 23 m dla zespołu pojazdów;
  • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

Załączniki