Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone.

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego

  
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (kat. II lub kat. III)
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 1. Zezwolenie kat. II – 100 zł.
 2. Zezwolenie kat. III:
 • na okres 1 miesiąca – 200 zł,
 • na okres 6 miesięcy – 400 zł,
 • na okres 12 miesięcy – 1200 zł,
 • na okres 24 miesięcy – 2000 zł.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 – 100 Ostróda 
 
CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do 3 dni roboczych.
 
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia de-cyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika (ustanawiając pełnomocnika należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto lub w kasie Urzędu Miasta).

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256.).
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2012.764)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U.2012.366).

 

UWAGI

 1. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.  Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładun-kiem podzielnym.
  Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:
 • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
 1. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie kat. III wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:
 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów;
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;