Wersja nieobowiązująca z dnia

Jak założyć Stowarzyszenie zwykłe – krok po kroku

Jak założyć Stowarzyszenie zwykłe – krok po kroku

 

 1. Sporządź dokumenty wymagane do założenia stowarzyszenia zwykłego. Można posłużyć się gotowymi formularzami zamieszczonymi na stronie.
 2. Udaj się do kancelarii ogólnej Starostwa powiatowego w Ostródzie, pok. 133 i złóż powyższe dokumenty w oryginałach lub prześlij je drogą pocztową. Pamiętaj – przed złożeniem dokumentów istnieje możliwość ich skonsultowania by uniknąć zbędnego wzywania do ich poprawienia.
 3. Organ nadzoru w terminie 7 dni od złożenia wniosku: poinformuje o wpisie stowarzyszenia do ewidencji lub wezwie do uzupełnienia braków we wniosku lub poinformuje o złożeniu wniosku do Sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia. 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:
  • przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  • zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
  • zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
 3. Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
  Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.
  Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje
   przewodniczący zebrania założycielskiego.

 

 

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia wniosku:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda

Termin odpowiedzi:

7 dni od dnia wpływu wniosku na:

 • wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
 • wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
 • złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.

 

Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.
 • W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek   o zakazanie założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Uwagi:

 • Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 poz.713 ze zm.) 

Wymagane załączniki:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Ostródzkiego.

Ponadto :

1 z 3 wariantów :

Załączniki do pobrania

 1. wniosek - wariant z przedstawicielem reprezentującym  (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 2. wniosek - wariant z zarządem i organem kontroli wewnętrznej (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 3. wniosek - wariant z Zarządem (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.