Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę organu mającego wydać zaświadczenie, nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się samodzielny lokal mieszkalny / inny niż mieszkalny, datę i podpis wnioskodawcy.
  2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu należy dołączyć:
  • inwentaryzację uproszczoną lokalu z opisem, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub rzeczoznawcę majątkowego, z której wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
  • oświadczenie, że lokal spełnia wymogi art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali
  • szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie.

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto.

Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Konto
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 obowiązuje tylko do końca 2021 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

§ 3. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133, natomiast po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się w pok. nr 436 tel. 89 642 98 18. Inwestorzy z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty składają wniosek wraz z załącznikami w Oddziale Budownictwa i Architektury w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 13 tel. 533 401 336  lub 89 757 42 44.

Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - art. 218 § 2 k.p.a.).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 333 i 335, tel. 89 642 98 21, 89 642 98 18) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 ( pok. 13 tel. 89 642-98-92) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 2 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.