Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego

Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu powierzchni budynku jednorodzinnego

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DOMU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W SPRAWIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę organu mającego wydać zaświadczenie, adres domu mieszkalnego jednorodzinnego objętego zaświadczeniem, datę i podpis wnioskodawcy.
  2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
  • uproszczoną inwentaryzację (rzuty, opisane pomieszczenia i ich pow. użytkowe w m2) z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
     

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto.

Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Konto
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 obowiązuje tylko do końca 2021 r.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133, natomiast po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się w pok. nr 436 tel. 89 6429818, z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2, natomiast po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się w pok. nr 13 tel. 533 401 336  lub 89 7574244.

Termin załatwienia sprawy:
W terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 333 i 335, tel. 89 6429821, 89 6429818) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 (pok. 13 tel. 89 642-98-92) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Zaświadczenia nie podlegają odwołaniu.
Od decyzji, w przypadku wniesienia przez Starostwo sprzeciwu, przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 217 § 1, § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
§5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

Załączniki