Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego

Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu powierzchni budynku jednorodzinnego

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DOMU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W SPRAWIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę organu mającego wydać zaświadczenie, adres domu mieszkalnego jednorodzinnego objętego zaświadczeniem, datę i podpis wnioskodawcy.
  2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
  • uproszczoną inwentaryzację (rzuty, opisane pomieszczenia i ich pow. użytkowe w m2) z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
     

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133, natomiast po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się w pok. nr 436 tel. 89 6429818, z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2, natomiast po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się w pok. nr 13 tel. 533 401 336  lub 89 7574244.

Termin załatwienia sprawy:
W terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 333 i 335, tel. 89 6429821, 89 6429818) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 (pok. 13 tel. 533 401 336  lub 89 7574244) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Zaświadczenia nie podlegają odwołaniu.
Od decyzji, w przypadku wniesienia przez Starostwo sprzeciwu, przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 217 § 1, § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
§5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.