Wersja nieobowiązująca z dnia

Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 62A
14-100 Ostróda
adres e-mail:

sekretariat@zdp.ostroda.pl
strona: www.zdp.ostroda.pl

Tel. (0-89) 646-24-14, 642-31-51
Fax (0-89) 642-17-62, 642-31-50
REGON 510751190
NIP 741-17-72-021

Dyrektor: Małgorzata Ostrowska

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.

Majątek:

 

 Nazwa
Położenie
Nr działki
Powierzchnia działki
Rodzaj zabudowy
Zarząd Dróg Powiatowych
 miasto Ostróda 
obręb Nr 9
ul. Grunwaldzka 62 A
 
159/41
159/7
159/8
0,125 ha

budynek biurowy
budynek garażowy
 miasto Morąg
obręb Nr 2
ul. 3 Maja 11 
571/4
0,5110 ha
pomieszczenie biurowe
budynek warsztatów
2 budynki magazynowe

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie pracuje w następujących godzinach:
Poniedziałek - Piątek
od godz. 7.00 do 15.00

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie :
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urzadzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 

Struktura organizacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie


W skład Zarządu Dróg wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1/ Dyrektor - DN
2/ Zastępca Dyrektora - ZD
3/ Radca Prawny - RP
4/ Dział Finansów, Kadr i Administracji - FA 
4a/ Stanowisko ds. Zatrudnienia i Płac - FK
5/ Dział Techniczny - DT
6/ Obwód Drogowy Nr 1 w Ostródzie - OD1
7/ Obwód Drogowy Nr 2 w Morągu - OD2 


Obwód Drogowy Nr 1 w Ostródzie wykonuje zadania na obszarze:
Miasta Ostródy, Miasta i Gminy Miłomłyn, Gminy Grunwald, Gminy Dąbrówno i Gminy Ostróda. 

Obwód Drogowy Nr 2 w Morągu wykonuje zadania na obszarze:
Miasta i Gminy Miłakowo, Miasta i Gminy Morąg, Gminy Małdyty i Gminy Łukta. 

Funkcję Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje:
Małgorzata Ostrowska 


Sekretariat, pokój nr 8,tel. (0-89) 646-24-14, fax. 642-17-62 

Do zadań i uprawnień Dyrektora Zarządu Dróg należy: 

 

 1. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 2. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Zarządu Dróg oraz jego pracowników,
 3. dokonywanie wszelkich czynności prawnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie i na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Powiatu oraz Starostę Ostródzkiego,
 4. wydawanie wszelkich zarządzeń wewnętrznych, decyzji i postanowień dotyczących działalności Zarządu Dróg,
 5. dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
 6. opracowanie zakresów czynności na stanowiskach pracy oraz zapewnienie prawidłowego współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych,
 7. nadzór nad organizacją pracy w Zarządzie Dróg oraz spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 8. przyjmowanie rzeczowych składników mienia Zarządu Dróg, ponoszenie odpowiedzialności i gospodarowanie tym mieniem zgodnie z przepisami prawa,
 9. koordynowanie robót i zakupu wyposażenia w Zarządzie Dróg oraz Obwodach Drogowych,
 10. nadzór robót z ramienia inwestora,
 11. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 12. odpowiedzialność za realizację obowiązków jakie spoczywają na zarządcy dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
 13. sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 14. realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń i innych decyzji Starosty Ostródzkiego,
 15. przygotowywanie rocznych propozycji do planów i przedkładanie ich Zarządowi Powiatu przy zatwierdzaniu budżetu powiatu,
 16. organizowanie i zapewnianie prawidłowego działania kontroli a także należyte wykorzystywanie wyników kontroli.
 17. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy realizują zadania wyznaczone im przez Dyrektora i przed nim ponoszą odpowiedzialność za ich wykonanie. 


Do zadań należy: 
 

 1. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio podległych, w zakresie ustalonym przez Dyrektora,
 2. zapewnienie prawidłowego współdziałania poszczególnych działów,
 3. opracowywanie zakresu zadań i obowiązków dla pracowników swojego pionu,
 4. wprowadzanie zmian i usprawnień organizacyjnych w podległych działach bez naruszania struktury organizacyjnej Zarządu Dróg oraz w ramach ustalonej etatyzacji dla podległego pionu,
 5. nadzorowanie całokształtu spraw z zakresu działania podległych działów,
 6. kierowanie pracą podległych pracowników,
 7. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 
Funkcję Zastępcy Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje:
Grzegorz Puzon 


Telefon: (089) 642-31-56, pokój nr 8 

Zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności. 
Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów we wtorki każdego tygodnia od 8:00 do 10:00 

Do zakresu działania i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora należy sprawowanie nadzoru, kontroli oraz inicjowanie i koordynacja pracy podległych działów w szczególności w zakresie nadzoru nad: 

 

 1. realizacją robót remontowych i inwestycyjnych:
 • weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich,
 • prowadzenie gospodarki gruntami na cele drogowe,
 • koordynacja zadań remontowych i inwestycyjnych oraz ich rozliczeń,
 • nadzór techniczny realizowanych inwestycji.
 1. bieżącym utrzymaniem dróg, ulic i obiektów mostowych, ewidencja:
 • utrzymanie i remont dróg i ulic, chodników, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch na drogach i ulicach powiatowych,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu dróg,
 • organizowanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • uzgodnienia lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,
 • naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat i kar w zakresie określonym w ustawie o drogach.
 1. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji dróg i obiektów inżynieryjnych, tj. aktualizacje ewidencji dróg i obiektów inżynieryjnych.
 2. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. organizacja ruchu na wypadek awarii, zdarzeń losowych, czasowych zamknięć odcinków dróg. 


Funkcję Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje: Marianna Jolanta Jobska

Telefon: (0-89) 646-24-14, 642-31-55, pokój nr 9 Działem Finansów, Kadr i Administracji bezpośrednio kieruje Główny Księgowy Zarządu Dróg Powiatowych - Marianna Jolanta Jobska 

Do zakresu działania Działu Finansów, Kadr i Administracji należy:

 

 1. przygotowanie projektu budżetu Zarządu Dróg w oparciu o przyznane środki budżetowe,
 2. przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie dyscypliny budżetowej,
 3. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Zarządu Dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie,
 4. prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych oraz naliczanie amortyzacji i dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 5. rozliczanie inwentaryzacji oraz nadzór nad prawidłowością przeprowadzania inwentaryzacji,
 6. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 7. kontrola naliczania i odprowadzania podatków,
 8. prowadzenie gospodarki finansowej Zarządu Dróg polegającej na prawidłowym wykorzystywaniu przyznanych środków finansowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 9. dokonywanie przelewów dla zadań budżetowych,
 10. zapewnienia należytej ochrony wartości pieniężnych,
 11. analizowanie wykorzystywanych środków budżetowych,
 12. informowanie Dyrektora Zarządu Dróg o ewentualnych zagrożeniach kosztów powyżej założonego planu wydatków na danym paragrafie,
 13. sprawdzanie dowodów pod względem formalno - rachunkowym,
 14. przyjmowanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 15. nadzór nad terminową spłatą zobowiązań i ściąganiem należności bieżących, dochodzenie innych należności i roszczeń spornych, zgodnie z określoną procedurą,
 16. analizowanie zaangażowania wartościowego umów w kontekście planu wydatków (konta pozabilansowe),
 17. dokonywanie windykacji należności,
 18. nadzór nad prawidłowością prowadzenia kasy Zarządu Dróg,
 19. prowadzenie czynności kancelaryjnych
 20. obsługa Sekretariatu Zarządu Dróg,
 21. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie właściwych ewidencji,
 22. obsługa centrali telefonicznej oraz faxu,
 23. zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 24. prowadzenie księgi inwentarzowej przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu - dotyczy biura Zarządu Dróg w Ostródzie,
 25. prenumerata czasopism i publikacji,
 26. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 27. kompletowanie i aktualizowanie zbiorów wewnętrznych aktów normatywnych, typu: zarządzenia, regulaminy, instrukcje i informacje,
 28. prowadzenie zbiorczych ewidencji skarg i wniosków wpływających do Zarządu Dróg, przekazywanie ich stanowiskom pracy do załatwienia według właściwości,
 29. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych Zarządu Dróg
 30. prowadzenie kasy i wykonywanie czynności związanych z operacjami kasowymi i bankowymi - sporządzanie raportów kasowych,
 31. sporządzanie deklaracji PFRON,
 32. sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań. 


Stanowisko d/s Zatrudnienia i Płac sprawuje Joanna Nienałtowska 

Telefon (0-89) 646-24-14, 642-31-58, pokój nr 9 

Do zakresu działania Stanowiska d/s Zatrudnienia i Płac należy:

 

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, przenoszeniem i awansowaniem pracowników,
 2. prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych i ich rozliczanie,
 4. ustalanie zasad wynagradzania pracowników i indywidualnego zaszeregowania zgodnie z obowiązującą tabelą płac,
 5. opracowanie planu urlopów wypoczynkowych,
 6. prowadzenie ewidencji pracowników, wydawanie delegacji służbowych oraz legitymacji ubezpieczeniowych,
 7. sporządzanie list obecności, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz ewidencji obecności w pracy,
 8. sporządzanie list płacy oraz list płatniczych zasiłków z ubezpieczenia społecznego - prowadzenie dokumentacji,
 9. prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych i chorobowych,
 10. sporządzanie formularzy ZUS dotyczących ubezpieczeń pracowników,
 11. obsługa programu PŁATNIK w zakresie elektronicznego przekazywania dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 12. sporządzanie informacji o dochodach podatników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz wydawanie zaświadczeń dla pracowników odnośnie zatrudnienia i wynagrodzenia,
 13. organizowanie i prowadzenie wszelkich spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
 14. organizowanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz nadzór nad aktualnością tych badań,
 15. prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie,
 16. kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników ogólnych i szczególnych przepisów BHP oraz prowadzenie działalności informacyjnej z tego zakresu wśród pracowników,
 17. współpraca z inspektorem ds. BHP,
 18. nadzorowanie realizacji prawa pracy i prowadzenie działalności informacyjnej z tego zakresu wśród pracowników,
 19. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 20. prowadzenie spraw związanych z ocenami kwalifikacyjnym,
 21. prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą rekrutacyjną,
 22. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
 23. sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań. 


Funkcję Kierownika Działu Technicznego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje: Sławomir Palmowski

Telefon: (089) 642-31-53, pokój nr 1 

Do zakresu działania Działu Technicznego należy:

 1. kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,
 2. prowadzenie ewidencji i aktualizacja sieci drogowej - obsługa programu komputerowego,
 3. prowadzenie wykazów i ksiąg obiektów mostowych - obsługa programu komputerowego,
 4. gromadzenie danych techniczno - eksploatacyjnych o obiektach mostowych i przechowywanie ich dokumentacji technicznej,
 5. zbieranie i przekazywanie informacji o stanie dróg i obiektów mostowych administrowanych przez Zarząd Dróg,
 6. koordynacja wykonywania na drogach i obiektach mostowych robót interwencyjnych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 7. nadzór i koordynacja pracy drogowej Obwodów Drogowych,
 8. nadzór nad realizacją przeglądów bieżących prowadzonych przez Obwody Drogowe,
 9. opracowywanie planów bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych na podstawie złożonych potrzeb przez Obwody Drogowe,
 10. udział w komisji klasyfikacji drewna,
 11. nadzór nad gospodarką zadrzewienia przydrożnego - opracowywanie planu wyrębu drzew przydrożnych,
 12. sporządzanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowej na roboty drogowo - mostowe oraz organizowanie przetargów zgodnie z obowiązującymi przepisami - nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
 13. przeprowadzanie procedur przetargowych w celu wyboru wykonawcy, przygotowywanie umów oraz zmian w umowach i aneksach,
 14. prowadzenie lub zlecanie nadzoru inwestorskiego, odbieranie robót oraz ostateczne ich rozliczanie,
 15. zbieranie ofert w zakresie utrzymania dróg i obiektów mostowych
 16. nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg - dyżury zimowego utrzymania dróg,
 17. koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlądowej ochrony mostów na obszarze działania Zarządu Dróg,
 18. załatwianie interwencji obcych związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
 19. nadzór nad wprowadzaniem ograniczeń ruchu na drogach lub zamknięciem dróg dla ruchu w przypadkach gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub obiektu mostowego oraz bezpieczeństwo ruchu w porozumieniu z Obwodami Drogowymi,
 20. prowadzenie dokumentacji organizacji ruchu w zakresie zarządzania ruchem oraz współpraca z organem właściwym do zarządzania ruchem w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 21. organizowanie pomiarów ruchu drogowego,
 22. analizowanie miejsc niebezpiecznych w związku z zaistniałymi wypadkami i kolizjami drogowymi na drogach powiatowych,
 23. wydawanie opinii o lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej na drogach powiatowych oraz wydawanie opinii odnośnie wykorzystania dróg w sposób szczególny w zakresie ustalonym przepisami państwowymi,
 24. organizowanie z udziałem Policji kontroli pojazdów kołowych w zakresie respektowania wymogów dopuszczalnych obciążeń pojazdów,
 25. ochrona dróg w okresie występowania przełomów - oznakowanie, ewidencja i sprawozdawczość, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 26. uzgadnianie spraw dotyczących udzielania zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg powiatowych do działek przyległych do pasa drogowego, załatwianie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,
 27. naliczanie opłat za zajmowanie pasa drogowego oraz wyliczanie i nakładanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez uzgodnień lub niezgodnie z jego warunkami,
 28. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego,
 29. prowadzenie oraz udział w przeglądach obiektów mostowych,
 30. sporządzanie wniosków o dofinansowanie ze środków strukturalnych oraz innych źródeł; prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji, które otrzymały dofinansowanie. 


Funkcję Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie sprawuje: Mariusz Beszczak

Telefon (0-89) 646-24-14, 642-31-54, pokój nr 4
 
Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 wykonuje zadania na obszarze:

 

 • Miasta Ostróda
 • Miasta i Gminy Miłomłyn,
 • Gminy Grunwald,
 • Gminy Dąbrówno,
 • Gminy Ostróda.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Miastem Ostróda rolę zarządcy na ulicach będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostróda pełni Miasto Ostróda. 

Funkcję Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu sprawuje: Mirosław Pieszko


Dane adresowe: ul. 3 Maja 11, 14-300 Morąg, tel. fax. (0-89) 757-23-51 

Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 wykonuje zadania na obszarze:

 

 • Miasta i Gminy Miłakowo,
 • Miasta i Gminy Morąg,
 • Gminy Małdyty,
 • Gminy Łukta. 


Do zakresu działania Obwodów Drogowych należy:
 

 1. objazdy dróg i kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,
 2. oznakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchni dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioskowanie zlecenia robót w zakresie naprawy dróg innym wykonawcom,
 3. wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów, wykopów, itp.
 4. Oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu, usuwanie skutków przełomów w zakresie określonych przez Zarząd Dróg,
 5. usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i wszelkich zanieczyszczeń,
 6. wykonywanie przecinek w poboczach likwidujących zastoiska wodne na nawierzchni drogi,
 7. czyszczenie nawierzchni drogi i chodników w zakresie ustalonym przepisami oraz oczyszczanie i odchwaszczanie ścieków betonowych usytuowanych w koronie drogi i lokalne udrażnianie rowów przydrożnych oraz czyszczenie studzienek ściekowych i innych urządzeń odwadniających,
 8. utrzymywanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków drogowych i uzupełnianie brakujących,
 9. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 10. uzupełnianie brakujących i wymiana słupków hektometrowych,
 11. zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń,
 12. uzupełnianie ubytków oznakowania poziomego w zakresie określanych przez Zarząd Dróg,
 13. pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia,
 14. wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie pni i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stwarzających zagrożenia,
 15. sporządzanie rocznych planów wyrębu drzew oraz sporządzanie protokołów klasyfikacji drewna,
 16. koszenie trawy i niszczenie chwastów i samosiewów drzew i krzewów na poboczach, skarpach, w rowach, zwłaszcza w miejscach ograniczających widoczność,
 17. prowadzenie przeglądów bieżących dróg i obiektów mostowych,
 18. interwencyjne czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
 19. zabezpieczenie miejsc awarii obiektów mostowych przez odpowiednie ich oznakowanie i wykonanie robót zabezpieczających,
 20. wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych obiektów mostowych,
 21. kierowanie robotami zimowego utrzymania dróg - ustawianie,
 22. zdejmowanie, naprawy oraz magazynowanie zasłon przeciwśnieżnych, prowadzenie dyżurów,
 23. wykonywanie innych prac zimowego utrzymania dróg w zakresach ustalonych przez Zarząd Dróg,
 24. nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i obiektach mostowych, w szczególności przepisów dotyczących umieszczania obcych urządzeń w pasie drogowym, ochrony dróg przed zanieczyszczaniem, prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego,
 25. kontrolowanie czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane na podstawie wydanego zezwolenia i zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zezwoleniu,
 26. dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego i składanie o tym informacji Dyrektorowi Zarządu Dróg,
 27. przygotowywanie i rozliczanie miesięcznych planów robót,
 28. opracowywanie zestawień rocznych potrzeb i przedkładanie ich do Działu Technicznego w celu opracowania planu robót,
 29. obsługiwanie i utrzymywanie we właściwym stanie technicznym środków transportowych i sprzętu drogowego - czuwanie nad prawidłową konserwacją i eksploatacją, zgłaszanie do Zarządu Dróg zapotrzebowań na materiały, sprzęt i środki transportowe, rozliczanie materiałów pędnych,
 30. utrzymywanie w należytym stanie budynków drogowych, nadzorowanie nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach i porządku na terenie posesji Obwodu Drogowego,
 31. przygotowywanie danych do przetargów (przedmiar robót),
 32. nadzorowanie nad robotami utrzymaniowymi i budowlanymi, udział w przetargach prowadzonych przez Zarząd Dróg oraz udział w odbiorach robót prowadzonych na drogach powiatowych,
 33. kierowanie pracą podległych pracowników, zapewnienie na robotach warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.pożarowych. Prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników fizycznych przed przystąpieniem do pracy w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dyscypliny pracy i p.poż. Zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną oraz środki czystości i wyposażenia ich w odpowiedni i niezbędny sprzęt do wykonywania pracy. 


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Dyrektor Zarządu Dróg przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia od godz. 8:00 do godz. 10:00. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz w oparciu o instrukcję kancelaryjną określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r. nr 160, poz. 1074 z późn. zm.).

Do pobrania: Regulamin Organizacyjny ZDP - 05 listopad 2012r

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie 

§ 1
 
Kodeks etyki jest zbiorem norm i zasad, którymi powinni się kierować zatrudnieni w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie pracownicy, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, wymiaru czasu pracy oraz zajmowanego stanowiska. Celem Kodeksu etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych pełniących służebną rolę w stosunku do obywateli i obowiązującego prawa. Pracownik samorządowy zobowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie oraz traktować pracę jako służbę publiczną. 


§ 2
 
Pracownicy samorządowi zobowiązani są wykonywać zadania publiczne oraz gospodarować środkami publicznymi z uwzględnieniem interesu Państwa, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli. W szczególności pracownicy samorządowi zobowiązani są działać zgodnie z zasadami:

 1. Praworządności,
 2. Bezstronności i bezinteresowności,
 3. Obiektywizmu,
 4. Uczciwości i rzetelności,
 5. Lojalności,
 6. Odpowiedzialności,
 7. Jawności postępowania,
 8. Niedyskryminowania,
 9. Dyskrecji i ochrony prawa własności,
 10. Zgodnego z prawem informowania i doradztwa,
 11. Uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesentami,
 12. Podnoszenia jakości świadczonych usług,
 13. Dbałości o dobre imię Zarządu Dróg Powiatowych i pracowników samorządowych,
 14. Godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim. 


§ 3
 
Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną. 


§ 4
 

 1. Kierownictwo Zarządu Dróg Powiatowych upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników, wspólnoty samorządowej, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.
 2. Każdy pracownik samorządowy jest zobowiązany zapoznać się z Kodeksem i złożyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2, pracownikowi zajmującemu się sprawami zatrudnienia i płac. Oświadczenie dołączone jest do akt osobowych.
 3. Pracownicy samorządowi nowo zatrudnieni mają obowiązek zapoznać się z Kodeksem przed przystąpieniem do pracy.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.