Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wersja z dnia

Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby prowadzące:
Alicja Mikulewicz
Daria Kropidłowska
tel. (89) 642-98-90

Zadania:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych.
 5. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 6. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 7. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 10. Dofinansowania w ramach programów celowych ogłaszanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. a, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). 


O dofinansowanie może ubiegać się:
Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej. 


Termin złożenia wniosku: w każdym czasie. 

 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).


O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Osoba niepełnosprawna, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.


Wymagane dokumenty:

 • dla osób niepełnosprawnych:
 1. kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 2. kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 3. wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji (druk dołączony do wniosku),
 5. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.
 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
 1. wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym:
 2. dokument świadczący o statusie prawnym i podstawie działania,
 3. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
 4. udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 5. udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 6. sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
 7. w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej, wymienione w §11 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, Poz. 861 z późn. zm.),
 8. w przypadku wnioskodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – dokumenty wymienione w §11 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia […].


Terminy złożenia wniosku:
osoby niepełnosprawne: w każdym czasie,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).


O dofinansowanie może ubiegać się:
Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
 • kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.


Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

4. A. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d i f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
O dofinansowanie mogą ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
 • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, bądź barier technicznych lub usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia – fakultatywnie (druk załączony do wniosku),
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.


Termin złożenia wniosku: w każdym czasie. 

4. B. Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
 • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń wraz z montażem z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia (druk załączony do wniosku),
 • udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu, dzierżawy),
 • zgoda właściciela/li budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana,
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.


Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 1. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na podstawie art. 35a, ust.1, pkt. 7, lit b, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). 


O dofinansowanie mogą się ubiegać: 
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, w tym:
 • dokument świadczący o statusie prawnym i podstawie działania,
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
 • w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej, wymienione w §11 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, Poz. 861 z późn. zm.),
 • w przypadku wnioskodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – dokumenty wymienione w §11 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia […].


Terminy składania dokumentów: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 1. Dofinansowania w ramach programów celowych udzielane są zgodnie z zasadami tych programów każdorazowo ustalanymi przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Przeciętne wynagrodzenie w myśl ustawy o rehabilitacji […] oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, na postawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903) 

Druki wszystkich wniosków są do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony internetowej www.pcpr.ostroda.pl 

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. 205.