Wersja obowiązująca z dnia

Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych

Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby prowadzące:

Alicja Mikulewicz

Magdalena Dzikowska

tel. (89) 642-98-84, pok. 210

Renata Ostrowska

Marta Maliszewska

tel. (89) 642-98-90, pok. 212

Zadania:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i technicznych.
 5. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 6. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 7. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 10. Dofinansowania w ramach programów celowych ogłaszanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym program „Aktywny samorząd”.

 Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
 5. Programy celowe.

Terminy składania wniosków:

 1. Osoby z niepełnosprawnością:
  • Na zadania wynikające z ustawy – w każdym czasie
  • Na zadania w ramach programów celowych, w tym „Aktywny samorząd” – zgodnie z procedurami danego programu.
 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie internetowej www.pcpr.ostroda.pl

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. 210 i 212.