Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wersja z dnia nieobowiązująca

Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby prowadzące:
Alicja Mikulewicz
Daria Kropidłowska
tel. (89) 642-98-90

Zadania:

1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych.
5. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
6. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
7. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
10. Dofinansowania w ramach programów celowych ogłaszanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. a, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). 

O dofinansowanie może ubiegać się:

Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wymagane dokumenty:
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
c) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej. 

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie. 

2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

1) Osoba niepełnosprawna, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
1) dla osób niepełnosprawnych:
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
c) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
d) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji (druk dołączony do wniosku),
e) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.
2) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym:
b) dokument świadczący o statusie prawnym i podstawie działania,
c) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
d) udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
e) udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
f) sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
g) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej, wymienione w §11 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, Poz. 861 z późn. zm.),
h) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – dokumenty wymienione w §11 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia […].

Terminy złożenia wniosku:
 osoby niepełnosprawne: w każdym czasie,
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

O dofinansowanie może ubiegać się:

Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wymagane dokumenty:
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
c) fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
d) kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
e) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

4. A. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d i f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
O dofinansowanie mogą ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
c) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, bądź barier technicznych lub usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
d) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia – fakultatywnie (druk załączony do wniosku),
f) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie. 

4. B. Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wymagane dokumenty:
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
c) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń wraz z montażem z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
d) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia (druk załączony do wniosku),
e) udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu, dzierżawy),
f) zgoda właściciela/li budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana,
g) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

5. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na podstawie art. 35a, ust.1, pkt. 7, lit b, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). 

O dofinansowanie mogą się ubiegać: 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
a) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, w tym:
b) dokument świadczący o statusie prawnym i podstawie działania,
c) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
d) udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
e) udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
f) udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
g) sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
h) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej, wymienione w §11 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, Poz. 861 z późn. zm.),
i) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – dokumenty wymienione w §11 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia […].

Terminy składania dokumentów: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

6. Dofinansowania w ramach programów celowych udzielane są zgodnie z zasadami tych programów każdorazowo ustalanymi przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Przeciętne wynagrodzenie w myśl ustawy o rehabilitacji […] oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, na postawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903) 

Druki wszystkich wniosków są do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony internetowej www.pcpr.ostroda.pl 

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. 205.