Rodziny Zastępcze, Domy Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wersja z dnia

Rodziny Zastępcze, Domy Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Rodziny Zastępcze

Zespół do spraw opieki nad dzieckiem i rodziną oraz organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej:

Sekcja – Rodzinna Opieka Zastępcza:

Osoby prowadzące: Sabina Zdunek i Ewelina Ciechanowska
tel. 89 642 98 86

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 5. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 6. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkoleniei wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 7. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 8. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 9. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 10. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 11. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 12. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 13. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; dokonywanie oceny rodziny zastępczej;
 15. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 18. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania świadczeń rodzinom zastępczym wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo, dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku; rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową; sporządzanie list wypłat w tym zakresie;
 19. utrzymywanie kontaktu z rodzicami naturalnymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz praca w kierunku umożliwienia powrotu tych dzieci do rodzin; prowadzenie postępowań administracyjnych wobec rodziców biologicznych w zakresie ustalenia opłaty za pobyt ich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
 20. podejmowanie działań interwencyjnych w środowisku lokalnym;
 21. prowadzenie rejestru rodzin zastępczych;
 22. wytaczanie powództwa na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych;
 23. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o powstaniu zaległości z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
 24. zawieranie z powiatami porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie;
 25. sporządzanie dla właściwych powiatów i gmin rachunków za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej; 
Instytucje Pomocy Społecznej i Usamodzielniający się wychowankowie

Sekcja – Instytucje Pomocy Społecznej i Usamodzielniający się wychowankowie
Osoba prowadząca: Justyna Pilch

Zastępstwo: Bogumiła Pertek
tel. 89 642 98 85

 1. Zadania i obowiązki osoby pracującej na stanowisku ds. pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy:
 • Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 • Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 • Przygotowanie decyzji uchylających.
 • Wydawanie decyzji zmieniających decyzje kierujące, wydane przed 1 stycznia 2004 r.
 • Wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt dla osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r.

 

 1. Zasady umieszczania w Domach Pomocy Społecznej:
 • Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swego zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej po zebraniu niezbędnej dokumentacji występuje do Powiatu prowadzącego Dom o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. W przypadku wolnych miejsc zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierującej wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania.
 • W przypadku braku miejsc w Domach Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje pismo z informacją o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących z podanym terminem oczekiwania.
 • Decyzje o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje gmina
 • Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

 

 1. Zasady umieszczania w Środowiskowych Domach Samopomocy:
 • Osoba ubiegająca się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy musi złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 • Decyzje o odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
 • Decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

 

 1. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu przysługuje pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie w formie rzeczowej, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.


Miejsce składania dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, o których była mowa powyżej, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. ( Dz. U. z 2013 r. Nr 182).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., Nr 135)

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Sekcja – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Osoba prowadząca: Małgorzata Konczanin-Szafraniec

tel. 089 642 98 85

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia, a także obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi. Placówka realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a także podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W placówce opiekuńczo – wychowawczej są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej i odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego lub postanowienia sądu. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w:

 1.  placówce opiekuńczo – wychowawczej typu:
 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego,
 • specjalistyczno-terapeutycznego,
 1. regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej
 2. interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica.
 2. Orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce.
 3. Dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień.
 4. Dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne.
 5. Informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.


Forma załatwienia
Wydanie skierowania do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz wydanie decyzji dla rodziców naturalnych o ustaleniu odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Przewidywany termin załatwienia
W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku, umieszczenie następuje niezwłocznie po wydaniu przez sąd orzeczenia o umieszczeniu w placówce. W przypadku dziecka umieszczonego w placówce na własny wniosek lub też wniosek rodzica oraz opiekuna prawnego, umieszczenie następuje po rozpatrzeniu wniosku, natomiast skierowanie dla dziecka w powyższych sytuacjach wydawane jest po uzyskaniu stosownych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odpłatności służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), Ustawa z dnia 11 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 135) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720)

Na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonują następujące placówki opiekuńcze:

Placówki prowadzone przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie
Szymonowo 14
14 – 330 Małdyty
tel. (089) 758 60 13
e-mail: szymonowo@wp.pl
Dyrektor: Zofia Bagińska

 1. Dom dla Dzieci im. Sybiraków
 2. Dom dla Dzieci „Bezpieczny start”


Placówki prowadzone przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg
tel. (089) 757 46 53
Dyrektor: Jolanta Pilcek

 1. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK”
 2. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK I”
 3. Rodzinny Dom Dziecka
  Grabinek 19/2
  14 – 106 Szyldak
  tel. (089) 647 66 88
  Dyrektor: Gabriela Wiśniewska

  Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, PCPR. Rada Powiatu w Ostródzie uchwałą, która określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

  Poza tym do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie należy:
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 • sporządzanie porozumień dotyczących ponoszenia odpłatności przez inne powiaty za pobyt dziecka w placówce

sporządzanie porozumień dotyczących ponoszenia częściowej odpłatności przez gminy za pobyt dziecka w placówce.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prowadzi również nadzór nad działalnością placówek działających na rzecz dziecka, a znajdujących się na terenie powiatu:
 

Świetlicy Terapeutycznej

ul. Sportowa 1
14 – 100 Ostróda
tel. (089) 646 41 41
Dyrektor: Teresa Lipińska
 

Punktu Interwencji Kryzysowej (prowadzonego przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie)
Szymonowo 14,
14-330 Małdyty
tel. (089) 758 60 13
Koordynator: Leszek Bagiński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu:

 • prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji osób uczestniczących w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
 • realizowania oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK II”