Wersja nieobowiązująca z dnia

Rodziny Zastępcze, Domy Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Rodziny Zastępcze

Zespół do spraw opieki nad dzieckiem i rodziną oraz organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej:

Sekcja – Rodzinna Opieka Zastępcza:

Osoby prowadzące: Sabina Zdunek i Ewelina Ciechanowska
tel. 89 642 98 86

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
5) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
6) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkoleniei wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
7) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
8) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
9) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
10) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
11) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
12) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
13) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; dokonywanie oceny rodziny zastępczej;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
18) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania świadczeń rodzinom zastępczym wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo, dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku; rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową; sporządzanie list wypłat w tym zakresie;
19) utrzymywanie kontaktu z rodzicami naturalnymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz praca w kierunku umożliwienia powrotu tych dzieci do rodzin; prowadzenie postępowań administracyjnych wobec rodziców biologicznych w zakresie ustalenia opłaty za pobyt ich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
20) podejmowanie działań interwencyjnych w środowisku lokalnym;
21) prowadzenie rejestru rodzin zastępczych;
22) wytaczanie powództwa na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych;
23) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o powstaniu zaległości z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
24) zawieranie z powiatami porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie;
25) sporządzanie dla właściwych powiatów i gmin rachunków za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej; 
 

Instytucje Pomocy Społecznej i Usamodzielniający się wychowankowie

Sekcja – Instytucje Pomocy Społecznej i Usamodzielniający się wychowankowie
Osoba prowadząca: Justyna Pilch

Zastępstwo: Bogumiła Pertek
tel. 89 642 98 85

1. Zadania i obowiązki osoby pracującej na stanowisku ds. pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy:
1) Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
2) Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy.
3) Przygotowanie decyzji uchylających.
4) Wydawanie decyzji zmieniających decyzje kierujące, wydane przed 1 stycznia 2004 r.
5) Wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt dla osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r.

2. Zasady umieszczania w Domach Pomocy Społecznej:
1) Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swego zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej po zebraniu niezbędnej dokumentacji występuje do Powiatu prowadzącego Dom o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. W przypadku wolnych miejsc zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierującej wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania.
2) W przypadku braku miejsc w Domach Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje pismo z informacją o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących z podanym terminem oczekiwania.
3) Decyzje o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje gmina
4) Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

3. Zasady umieszczania w Środowiskowych Domach Samopomocy:
1) Osoba ubiegająca się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy musi złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
2) Decyzje o odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
3) Decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

4. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu przysługuje pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie w formie rzeczowej, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, o których była mowa powyżej, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. ( Dz. U. z 2013 r. Nr 182).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., Nr 135)

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Sekcja – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Osoba prowadząca: Małgorzata Konczanin-Szafraniec

tel. 089 642 98 85

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia, a także obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi. Placówka realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a także podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W placówce opiekuńczo – wychowawczej są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej i odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego lub postanowienia sądu. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w:
1. placówce opiekuńczo – wychowawczej typu:
- socjalizacyjnego,
- interwencyjnego,
- specjalistyczno-terapeutycznego,
2. regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej
3. interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
1. Odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica.
2. Orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce.
3. Dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień.
4. Dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne.
5. Informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Forma załatwienia
Wydanie skierowania do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz wydanie decyzji dla rodziców naturalnych o ustaleniu odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Przewidywany termin załatwienia
W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku, umieszczenie następuje niezwłocznie po wydaniu przez sąd orzeczenia o umieszczeniu w placówce. W przypadku dziecka umieszczonego w placówce na własny wniosek lub też wniosek rodzica oraz opiekuna prawnego, umieszczenie następuje po rozpatrzeniu wniosku, natomiast skierowanie dla dziecka w powyższych sytuacjach wydawane jest po uzyskaniu stosownych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odpłatności służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), Ustawa z dnia 11 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 135) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720)

Na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonują następujące placówki opiekuńcze:

Placówki prowadzone przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie
Szymonowo 14
14 – 330 Małdyty
tel. (089) 758 60 13
e-mail: szymonowo@wp.pl
Dyrektor: Zofia Bagińska

1. Dom dla Dzieci im. Sybiraków
2. Dom dla Dzieci „Bezpieczny start”


Placówki prowadzone przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg
tel. (089) 757 46 53
Dyrektor: Jolanta Pilcek

1. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK”
2. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK I”
3. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK II”


3. Rodzinny Dom Dziecka
Grabinek 19/2
14 – 106 Szyldak
tel. (089) 647 66 88
Dyrektor: Gabriela Wiśniewska

Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, PCPR. Rada Powiatu w Ostródzie uchwałą, która określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Poza tym do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie należy:
• prowadzenie nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych,
• sporządzanie porozumień dotyczących ponoszenia odpłatności przez inne powiaty za pobyt dziecka w placówce
• sporządzanie porozumień dotyczących ponoszenia częściowej odpłatności przez gminy za pobyt dziecka w placówce.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prowadzi również nadzór nad działalnością placówek działających na rzecz dziecka, a znajdujących się na terenie powiatu:

1. Świetlicy Terapeutycznej
ul. Sportowa 1
14 – 100 Ostróda
tel. (089) 646 41 41
Dyrektor: Teresa Lipińska

4.Punktu Interwencji Kryzysowej (prowadzonego przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie)
Szymonowo 14,
14-330 Małdyty
tel. (089) 758 60 13
Koordynator: Leszek Bagiński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu:

- prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
- monitorowanie sytuacji osób uczestniczących w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
- realizowania oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie