Wersja nieobowiązująca z dnia

Starosta Ostródzki

Kompetencje Starosty Ostródzkiego

Funkcję Starosty Ostródzkiego sprawuje - Andrzej Wiczkowski

 
Telefon: Sekretariat, pokój 219, tel. (89) 642 98 47, Fax. (89) 642 98 17

E-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

Do wyłącznej kompetencji Starosty należy:
1) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Starostwa,
4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa oraz jego pracowników,
5) koordynowanie i kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa oraz organizowanie ich współpracy,
6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
7) udzielanie odpowiedzi na zapytania posłów i senatorów,
8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz na skargi i wnioski,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) wydawanie zarządzeń,
11) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej i upoważnianie innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu tych decyzji,
12) wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego wynikających z odrębnych przepisów,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla  Starosty przez przepisy prawa oraz uchwały Rady i Zarządu.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.