Wersja obowiązująca z dnia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie

Rejestry, ewidencje i archiwa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie
 1. Prowadzone ewidencje i rejestry:
  • księga uczniów - Szkoły Podstawowej Specjalnej
  • księga uczniów - Gimnazjum Specjalnego,
  • księga ewidencji wychowanków - wychowanków internacie SOSW
 2. Prowadzone inne dokumenty:
  • szkolne: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, , arkusze ocen,  dzienniki zajęć w  internacie, teczki wychowanków internacie,
  • pracownicze: akta osobowe, dokumentacja płacowa,
  • inne: dokumentacja finansowa, teczki spraw prowadzone zgodnie z rzeczowym spisem akt.
 3. Zasoby archiwalne:
  • dokumentacja szkolna: ( okres archiwizowania tzw. Kategoria A- 50 lat) - dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, teczki wychowanków, ewidencje  uczniów i  wychowanków
  • dokumentacja pracownicza: ( okres archiwizowania tzw. Kategoria A- 50 lat)
  • akta osobowe byłych pracowników (nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
  • dokumentacja płacowa od 01.09.1986r. do chwili obecnej
  • inna dokumentacja -  termin archiwizowania wg kategorii określonych w instrukcji kancelaryjnej
Zasady udostępniania
Informacje nt. zasobów archiwalnych udostępniane są interesantom na ich pisemny wniosek i załatwiane w terminie 14 dni.