Wersja nieobowiązująca z dnia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie

Rejestry, ewidencje i archiwa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie
1)  Prowadzone ewidencje i rejestry:
-  księga uczniów - Szkoły Podstawowej Specjalnej
-  księga uczniów - Gimnazjum Specjalnego,
-  księga ewidencji wychowanków - wychowanków internacie SOSW

2)  Prowadzone inne dokumenty:
-  szkolne: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, , arkusze ocen,  dzienniki zajęć w  internacie, teczki wychowanków internacie,
-  pracownicze: akta osobowe, dokumentacja płacowa,
-  inne: dokumentacja finansowa, teczki spraw prowadzone zgodnie z rzeczowym spisem akt.
 
3)  Zasoby archiwalne:
-  dokumentacja szkolna: ( okres archiwizowania tzw. Kategoria A- 50 lat) - dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, teczki wychowanków, ewidencje  uczniów
   i  wychowanków
-  dokumentacja pracownicza: ( okres archiwizowania tzw. Kategoria A- 50 lat)
a) akta osobowe byłych pracowników (nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
b) dokumentacja płacowa od 01.09.1986r. do chwili obecnej
-  inna dokumentacja -  termin archiwizowania wg kategorii określonych w instrukcji kancelaryjnej
Zasady udostępniania
Informacje nt. zasobów archiwalnych udostępniane są interesantom na ich pisemny wniosek i załatwiane w terminie 14 dni.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.