Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestry prowadzone przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
 1. rejestr przetrzymywanych roślin i zwierząt  przewożonych przez granicę państwa
podstawa prawna:
art. 27 e ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r Nr 99  poz. 1079 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych
 
 1. rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych
podstawa prawna:
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r Nr 99 poz. 1079 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie, na  pisemny  lub ustny wniosek zainteresowanych osób
 
 1. rejestr terenów na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi z wyszczególnieniem obszarów na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę
podstawa prawna:
art. 110 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm. )
zasady udostępniania danych:
 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie, na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób
 
 1. rejestr dokumentów geologicznych archiwalnych
podstawa prawna:
§ 8.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych ( Dz. U. nr 153 poz. 1780).
zasady udostępniania danych:
 • dane udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów
 
 1. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie
podstawa prawna:
art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
 • w dniu złożenia wniosku
 
 1. rejestr wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia
podstawa prawna:
art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
 • dane udostępniane są wnioskodawcy oraz innym, z uwzględnieniem ustawy  o ochronie danych osobowych
 
 1. rejestr sprzętu pływającego
podstawa prawna:
§ 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
 • dane są udostępniane z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych
 
 1. rejestr terenów zagrożonych ruchani masowymi ziemi, oraz terenów na których występują te ruchy
podstawa prawna:
art.110 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
zasady udostępniania danych:
 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.
 
 1. rejestr posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
podstawa prawna:
art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. nr 62 poz. 628 z poźn. zm.)
zasady udostępniania danych:
 • dane zawarte w rejestrze udostęniane są bez ograniczeń i neizwłocznie, na pisemny lub ustny wniosek zainteresowancyh osób.