Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacje ogólne -zadania, wykaz pracowników zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i zakresem prowadzenia spraw

Kontakt adresowy:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie – Wydział Geodezji i Kartografii
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
oraz
Starostwo Powiatowe w Ostródzie – Zamiejscowy Oddział w Morągu
14-300 Morąg, ul. 11-go Listopada 9 

Kontakt e-mail: odgk.ostroda@powiat.ostroda.pl   
kartografia@powiat.ostroda.pl    – dla części ostródzkiej
oraz odgk.morag@powiat.ostroda.pl  - dla części morąskiej
Kontakt tel./fax Ostróda (89) 642-98-05 oraz Morąg (89) 757-21-82

I. Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy:
1. Tworzenie, prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. Zakładanie i prowadzenie baz danych dotyczących BDOT 500 i GESUT,
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenie baz danych dotyczących
    uzgodnionych projektów,
4. Zatwierdzanie projektów, zakładanie osnów szczegółowych oraz prowadzenie baz danych osnów szczegółowych
    BSOG,
5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
6. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
7. Udostępnianie gminom powiatu ostródzkiego baz danych geodezyjnych i kartograficznych,
8. Umożliwianie branżom i innym jednostkom dostęp do kartograficznej bazy danych.
9. Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
10. Weryfikacja i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
11. Przyjmowanie zleceń i wydawanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
12. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych co do ich
      zgodności z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tych wykonawców do
      państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
13.Wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów z zasobu, uzgadnianie usytuowania
     projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  oraz za udzielanie informacji z zasobu,
14. Współdziałanie z organami administracji publicznej i innymi podmiotami współtworzącymi system w zakresie
      gromadzenia aktualizowania i udostępniania danych informacji o terenie.


15. Sporządzanie sprawozdań dotyczących stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
16. Wyłączanie materiałów geodezyjno-kartograficznych z zasobu oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego.
17. Archiwizacja i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych.

II. Zakres działania i obsługi

Wydział Geodezji i Kartografii w Ostródzie obsługuje następujące miasta i gminy powiatu ostródzkiego:
- miasta: Ostróda i Miłomłyn
- gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn i Ostróda

W skład Wydziału wchodzi Oddział w Morągu, który obsługuje następujące miasta i gminy powiatu ostródzkiego:
- miasta: Morąg i Miłakowo
- gminy: Morąg, Małdyty i Miłakowo

Funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii sprawuje – Krzysztof Hordejuk
Kontakt: tel. (89) 642-98-29, e- mail: hordejuk@powiat.ostroda.pl  , nr pok. 336, 337
 

Funkcję Kierownika Oddziału w Morągu sprawuje – Kamil Smoliński
Kontakt: tel. (89) 757-21-82, e-mail: odgk.marag@powiat.ostroda.pl   nr pok.7

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII
W OSTRÓDZIE I MORAGU ZGODNIE Z ZAJMOWANYMI STANOWISKAMI I ZAKRESEM PROWADZENIA SPRAW

 

1. Arkadiusz Dumiński – Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT i GESUT w systemie EWMAPA oraz weryfikacja
    opracowań geodezyjnych z zakresu nr 1 przyjmowanych do zasobu) i uwierzytelnianie dokumentów wynikowych)
    - pok. 313, tel. 89-642-98-24

2. Wojciech Gruszecki – Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT 500 i GESUT w systemie EWMAPA oraz
    weryfikacja  opracowań geodezyjnych z zakresu nr 2 przyjmowanych do zasobu), prowadzenie baz danych osnów
     geodezyjnych BSOG
    – pok. 313, tel. (89) 642- 98-24

3. Bartosz Pielak – Starszy Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT 500 i GESUT w systemie EWMAPA oraz
    weryfikacja opracowań geodezyjnych z zakresów nr 1 i 2 przyjmowanych do zasobu i uwierzytelnianie dokumentów
    wynikowych)
    -pok. 314, tel. (89)642- 98- 22

4. Katarzyna Włodarczyk – Geodeta (przyjmowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do zasobu, wystawianie
    Dokumentów Obliczenia Opłaty oraz prowadzenie spraw związanych z ZUDP)
    - pok. 314, tel. (89)642-98-22

5. Krzysztof Bonk – Geodeta (przyjmowanie zleceń i zgłoszeń oraz wydawanie materiałów z zasobu i udzielanie
    informacji o zgłoszonych pracach geodezyjnych i kartograficznych), przygotowywanie decyzji i pism wychodzących
     z Wydziału
    -pok. 315, tel. (89) 642-98-05

6. Magdalena Jaksina - Geodeta (przyjmowanie zleceń i zgłoszeń oraz wydawanie materiałów z zasobu, wystawianie
    Dokumentów Obliczenia Opłaty i licencji na wykorzystanie udostępnionych materiałów z zasobu), archiwizacja
    zasobu 

    - pok. 315, tel. (89) 642-98-05

 WYKAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU W MORAGU

1. Kamil Smoliński - Kierownik Oddziału ( kierowanie pracą oddziału, weryfikacja opracowań z zakresu nr 1 i 2,oraz
   gleboznawczej klasyfikacji gruntów przyjmowanych do zasobu, przyjmowanie dokumentów do zasobu i
   uwierzytelnianie dokumentów wynikowych, wystawianie D.O.O., ), i  przygotowywanie decyzji i pism wychodzących z
   Oddziału – pok. nr 7,
   tel. (89) 757-21-82

2. Jolanta Drobiszewska –  Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT 500 i GESUT w systemie EWMAPA, weryfikacja
    opracowań geodezyjnych z zakresu nr 1 i 2 oraz prowadzenie spraw związanych z ZUDP) i archiwizacją – pok. Nr 7A,
    tel. (89) 757-21-82

3. Katarzyna Waleriańska – Starszy Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT 500 i GESUT w systemie EWMAPA
    oraz weryfikacja opracowań geodezyjnych z zakresu nr 1 i 2 przyjmowanych do zasobu i uwierzytelnianie
    dokumentacji wynikowej lub dokumentów pochodzących z zasobu. Prowadzenie baz danych osnów geodezyjnych -
     BSOG – pok. nr 7A,  
     tel. (89) 757-21-82,

4. Eugeniusz Łazicki - Geodeta (przyjmowanie zleceń i zgłoszeń  prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
     wydawanie materiałów z zasobu, wystawianie D.O.O. i licencji na wykorzystanie udostępnionych materiałów
     z zasobu) - pok. nr 7,
     tel. (89) 757-21-82,

5. Kinga Krzyżańska - przyjmowanie zleceń i wydawanie materiałów z zasobu, wystawianie D.O.O. i licencji na
    wykorzystanie udostępnionych materiałów z zasobu - pok. 7,
    tel. (89) 757-21-82

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.