Wersja nieobowiązująca z dnia

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zasady uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze działania powiatu ostródzkiego.

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Inwestor lub projektant składa formalny wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek inwestora lub projektanta,
  2. załączniki do wniosku (dokumenty):
   • plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (plik PDF),
   • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami (plik PDF),
   • kopia mapy do celów projektowych wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji (plik PDF),
   • przebieg projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z elementami towarzyszącymi (plik DXF)
   • inne dokumenty , które mogą mieć wpływ na przebieg narady np. decyzje, pozwolenia (plik PDF).
 2. Sposób składania wniosku:
  Wniosek wraz z załącznikami należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie – Wydział Geodezji i Kartografii. Serwis, za pomocą którego należy złożyć wniosek, znajduje się na stronie internetowej https://ostroda.geoportal2.pl w zakładce udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD.
  Sprawy prowadzi: Michał Fabisiak – tel. 89 642-98-22
 3. Termin załatwienia wniosku:
  1. Wnioski mogą być składane do wtorku , do godziny 13.00.
  2. Narady koordynacyjne w celach rozpatrzenia wniosków, rozpoczynają się w każdą środę o godzinie 10:00.
  3. Starosta ostródzki wyznacza termin zakończenia narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia odpowiednich podmiotów, chyba że zajdą inne okoliczności nie dające możliwości uzgodnienia w przewidzianym terminie.
  4. Jeżeli uzgodnienie jest zbyt obszerne, może być przełożone na kolejną środę o czym inwestor lub projektant zostanie powiadomiony za pomocą komunikatora.
 4. Opłaty:
  1. Opłatę za uzgodnienie przebiegu sieci wnosi się na podstawie wystawionego przez Organ Dokumentu Obliczenia Opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020.1322 ze zm.).
  2. Opłaty należy dokonać: poprzez system płatności internetowej, za pomocą przelewu (należy dołączyć potwierdzenie przelewu), w kasie Urzędu w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub kasie Urzędu w Morągu przy ul. 11-go Listopada 9, na konto podane na D.O.O. lub zawiadomieniu o naliczeniu opłaty.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.