Wersja nieobowiązująca z dnia

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu następuje na wniosek inwestora lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek inwestora lub upoważnionego przedstawiciela, (druki do pobrania -zał. nr 6 Ostróda lub zał. nr 6a Morąg)
 • załączniki (dokumenty):
 1. 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1 : 500 lub 1: 1000,
 2. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 3. warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 4. pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa upoważniony przedstawiciel inwestora,
 5. mapa do celów projektowych oryginał do wglądu.


Miejsce składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5 , 14-100 Ostróda lub złożyć:

 1. Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. nr 218 lub 315 (dotyczy: miast - Ostróda i Miłomłyn, gmin- Ostróda, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Łukta
 2. Zamiejscowy Oddział Geodezji i Kartografii w Morągu, ul. 11-go Listopada 9, pok. nr 4 lub 7 (dotyczy: miast - Morąg i Miłakowo, gmin – Morąg, Małdyty i Miłakowo,


Sprawy prowadzą: Katarzyna Włodarczyk – dla części ostródzkiej, tel. 89 642-98-22, adres e-mail: zud@powiat.ostroda.pl
Jolanta Drobiszewska – dla części morąskiej, tel. 89 757-21-82, adres e-mail: odgk.morag@ powiat.ostroda.pl

Termin załatwienia wniosku:

 • maksymalnie czternaście dni od dnia złożenia wniosku,
 • w uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do trzydziestu dni.


Opłaty:

 

Opłatę za uzgodnienie przebiegu sieci wnosi się na podstawie wystawionego przez Organ Dokumentu Obliczenia Opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014, poz. 917),

 

 • wniosek złożony przez inwestora jest zwolniony z opłaty skarbowej, natomiast za dołączony do wniosku dokument w postaci udzielenia pełnomocnictwa - pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783)
 • opłatę należy wnieść, w dniu wydania uzgodnionej dokumentacji projektowej, w kasie Urzędu w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, lub kasie Urzędu w Morągu przy ul. 11-go Listopada 9  lub na konto podane na D.O.O. lub zawiadomieniu o naliczeniu opłaty.


 

Informacje dodatkowe:

 • uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno- budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.


Podstawa prawna:

 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (j.t. Dz.U. z 2019r., poz.725 z późn. zm.).
 • ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz.133).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.