Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, skierowany do Starosty Ostródzkiego, zawierający:
  • imię i nazwisko nauczyciela,
  • aktualne miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły),
  • aktualny adres do korespondencji,
  • ewentualne wskazanie związku zawodowego, którego przedstawiciel zostanie powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:
  • wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie w dniu wydania zaświadczenia i w okresie  odbywania stażu – ze wskazaniem wszystkich
  • szkół, szkół w których nauczyciel odbywał staż
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu,
  • przyczynach wydłużenia okresu stażu;
 4. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 5. Kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Opłaty: brak.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pok. 133 (parter) lub Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pok. 304 (II piętro), ul. Jana III Sobieskiego 5.


Termin załatwienia sprawy: Wnioski nauczycieli rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

Po analizie wniosków egzaminy odbywają się w następujących terminach:

 • dla wniosków złożonych do 30 czerwca – egzaminy odbywają się do 31 sierpnia,
 • dla wniosków złożonych do 31 października – egzaminy odbywają się do 31 grudnia.

 


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-98-30, pok. 304.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia aktu.


Informacje dodatkowe:

Podstawa prawna: 

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574);
 2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.).