Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, skierowany do Starosty Ostródzkiego, zawierający:

- imię i nazwisko nauczyciela,

- aktualne miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły),

- aktualny adres do korespondencji,

- ewentualne wskazanie związku zawodowego, którego przedstawiciel zostanie powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej;

  1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:

- wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie w dniu wydania zaświadczenia i w okresie  odbywania stażu – ze wskazaniem wszystkich szkół, szkół w których nauczyciel odbywał staż

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu,

- przyczynach wydłużenia okresu stażu;

4. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

5. Kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Opłaty: brak.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pok. 133 (parter) lub Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pok. 304 (II piętro), ul. Jana III Sobieskiego 5.


Termin załatwienia sprawy: Wnioski nauczycieli rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

Po analizie wniosków egzaminy odbywają się w następujących terminach:

- dla wniosków złożonych do 30 czerwca           – egzaminy odbywają się do 31 sierpnia,

- dla wniosków złożonych do 31 października     – egzaminy odbywają się do 31 grudnia.

 


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-98-30, pok. 304.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia aktu.


Informacje dodatkowe:

Podstawa prawna: 
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574);

2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.).