Wersja nieobowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Funkcję Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu sprawuje - Marzena Skuratko-Wacławek

 

Telefon: 89 642 98 19 - pokój 302

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy w szczególności:

 1. realizacja zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 2. prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych, w tym:
  • wpisywanie oraz wprowadzanie zmian w ewidencji,
  • nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym,
 3. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem oświaty (w tym przygotowywanie uchwał Rady),
 4. przygotowywanie propozycji sieci szkół i placówek,
 5. przygotowanie do zatwierdzenia projektów i aneksów organizacyjnych szkół i placówek,
 6. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał Zarządu w sprawie powierzeniu funkcji dyrektora bez konkursu,
 7. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek ,
 8. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
 9. kierowanie do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
 10. prowadzenie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek,
 11. prowadzenie spraw związanych z procedurą nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom,
 12. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 13. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem subwencji oświatowej oraz uzyskaniem dodatkowych środków z rezerw celowych,
 14. organizowanie i nadzorowanie działalności pozalekcyjnej,
 15. współtworzenie i koordynowanie prac związanych z realizacją strategii edukacyjnej Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego,
 16. przygotowanie planów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sprawozdawczość i kontrola w tym zakresie,
 17. organizowanie/koordynowanie współpracy szkół i placówek ze stowarzyszeniami Powiatu oraz ze środowiskami kombatanckimi,
 18. koordynowanie prac związanych z realizacją Powiatowego Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu,
 19. analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych,
 20. współpraca ze szkołami i placówkami oraz Wydziałem Rozwoju Lokalnego w zakresie wspólnego przygotowania wniosków mających na celu pozyskiwanie środków finansowych w ramach różnych programów,
 21. sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu,
 22. przeprowadzanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 23. realizacja reformy programowej szkolnictwa zawodowego, ogólnego i specjalnego,
 24. kontrole zadań organu prowadzącego wynikające z przepisów oświatowych,
 25. przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych,
 26. opracowywanie analiz finansowych związanych z okresową realizacją budżetów szkół i placówek,
 27. analiza kosztów kształcenia uczniów oraz standardów zatrudnienia,
 28. współpraca z Wydziałem Finansowym i księgowymi w szkołach i placówkach przy przygotowaniu projektu budżetu oświaty,
 29. współpraca ze szkołami i placówkami w zakresie organizacji imprez artystycznych,  sportowych i patriotycznych, 
 30. przygotowanie wniosków o przyznanie odznaczeń i nagród Starosty, Kuratora, Ministra dla nauczycieli szkół i placówek,
 31. koordynacja wymiany i kontaktów międzynarodowych szkół i placówek,
 32. nadzór nad programami oświatowymi realizowanymi w szkołach i placówkach oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
 33. wspieranie zadań szkół i placówek w zakresie doradztwa zawodowego,
 34. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dyrektorom szkół i placówek dodatków motywacyjnych i funkcyjnych zgodnie z Regulaminem,
 35. kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom niepublicznym.
 36. realizacja zadań wynikających z przepisów w dziedzinie kultury,
 37. nadzór nad powiatową biblioteką publiczną,
 38. realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu kultury fizycznej,
 39. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych,
 40. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań.
 41. prowadzenie spraw związanych z rozwojem oraz promocją idei wolontariatu w Powiecie,
 42. prowadzenie rejestru spraw związanych z rewalidacją i nauczaniem indywidualnym,
 43. koordynowanie działań w celu zapewnienia uczniom szkół i placówek opieki stomatologicznej,
 44. opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia do procedur o udzielanie zamówień publicznych w zakresie działań Oświaty,
 45. opracowywanie graficzne, publikacja i dystrybucja wydawnictw oraz materiałów informacyjnych,
 46. zbieranie, selekcjonowanie, opracowywanie, redakcja oraz publikacja informacji ze szkół dla potrzeb powiatowego serwisu WWW, Facebook, YouTube oraz aktualizacja BIP,
 47. obsługa techniczna imprez plenerowych organizowanych przez wydział.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.