Wersja nieobowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu sprawuje - Marzena Skuratko-Wacławek

 

Telefon: 89 642 98 19 - pokój 306

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy w szczególności:

 

 1. Realizacja zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 2. Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych, w tym:
      a) wpisywanie oraz wprowadzanie zmian w ewidencji,
      b) nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym,
 3. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem oświaty ( w tym przygotowywanie uchwał Rady Powiatu),
 4. Przygotowywanie propozycji sieci szkół i placówek,
 5. Przygotowanie do zatwierdzenia projektów i aneksów organizacyjnych szkół i placówek,
 6. Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał Zarządu w sprawie powierzeniu funkcji dyrektora bez konkursu,
 7. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek ,
 8. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
 9. Kierowanie do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
 10. Prowadzenie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek,
 11. Prowadzenie spraw związanych z procedurą nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom,
 12. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 13. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem subwencji oświatowej oraz uzyskaniem dodatkowych środków z rezerw celowych,
 14. Organizowanie i nadzorowanie działalności pozalekcyjnej,
 15. Współtworzenie i koordynowanie prac związanych z realizacją strategii edukacyjnej Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego,
 16. Przygotowanie planów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sprawozdawczość i kontrola w tym zakresie,
 17. Inspirowanie współdziałania szkół i placówek ze stowarzyszeniami powiatu ostródzkiego,
 18. Koordynowanie prac związanych z realizacją Powiatowego Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu ostródzkiego,
 19. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych,
 20. Współpraca ze szkołami i placówkami oraz Wydziałem Rozwoju Lokalnego w zakresie wspólnego przygotowania wniosków mających na celu pozyskiwanie środków finansowych w ramach różnych programów,
 21. Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu,
 22. Przeprowadzanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 23. Realizacja reformy programowej szkolnictwa zawodowego, ogólnego i specjalnego,
 24. Kontrole zadań organu prowadzącego wynikające z przepisów oświatowych,
 25. Przeprowadzenie naboru elektronicznego szkół ponadgimnazjalnych,
 26. Opracowywanie analiz finansowych związanych z okresową realizacją budżetów szkół i placówek,
 27. Analiza kosztów kształcenia uczniów oraz standardów zatrudnienia,
 28. Współpraca z Wydziałem Finansowym i księgowymi w szkołach i placówkach przy przygotowaniu projektu budżetu oświaty,
 29. Współpraca ze szkołami i placówkami w zakresie organizacji imprez artystycznych i sportowych,
 30. Przygotowanie wniosków o przyznanie odznaczeń i nagród Starosty, Kuratora, Ministra dla nauczycieli szkół i placówek,
 31. Koordynacja wymiany i kontaktów międzynarodowych szkół i placówek,
 32. Nadzór nad programami oświatowymi realizowanymi w szkołach i placówkach oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
 33. Wspieranie zadań szkół i placówek w zakresie doradztwa zawodowego,
 34. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dyrektorom szkół i placówek dodatków motywacyjnych i funkcyjnych zgodnie z Regulaminem,
 35. Kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom niepublicznym.
 36. Realizacja zadań wynikających z przepisów w dziedzinie kultury,
 37. Nadzór nad powiatową biblioteką publiczną,
 38. Realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu kultury fizycznej,
 39. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych,
 40. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań.
 41. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem oraz promocją idei wolontariatu w powiecie ostródzkim.