Wpis szkoły lub palcówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Ostródzkiego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wpis szkoły lub palcówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Ostródzkiego

Wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Ostródzkiego

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji, zawierający:
- dane osoby (prawnej lub fizycznej) zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę (imię i nazwisko lub nazwa oraz miejsca zamieszkania lub siedziba),
- określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
- określenie nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić,
- datę rozpoczęcia działalności;
2) Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informacja o warunkach lokalowych zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- realizację innych zadań statutowych,
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) Statut szkoły lub placówki;
4) Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
5) Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 - w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej dniem rozpoczęcia działalności ;
6) Pozytywna opinia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
7) Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, w którym prowadzona będzie szkoła/ placówka – np. umowa najmu lub dzierżawy;
8) Dane niezbędne do wpisania szkoły/ placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (według określonego wzoru).

Opłaty:
brak.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 133 (parter)

Termin załatwienia sprawy: 
do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-98-30; pok. Nr 304.

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje

Informacje dodatkowe:
1) Po dokonaniu wpisu szkoły/ placówki do ewidencji wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie.
2) Starosta Ostródzki wyda decyzję o odmowie wpisu do ewidencji jeżeli:
- wniosek o dokonanie wpisu nie będzie zawierał wymaganych danych, które mimo wezwania nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie,
- statut szkoły lub placówki będzie sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie zostanie zmieniony.

Podstawa prawna:
art. 82 ust. 1, 2, 2a, 3, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

Załączniki

  • zgloszenie
    format: word, rozmiar: 16.99 KB, data dodania: