Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Miasto Ostróda, dz. nr 146/4 pow. 0,0197 ha

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze  zmianami)
Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony : od dnia  01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Lp.

położenie  nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

pow.

gruntu

Opis

nieruchomości,

przeznaczenie

Cel dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1

MIASTO OSTRÓDA
obręb nr 8
ul. Stefana Czarnieckiego 20
działka nr 146/4 pow. 0,0197 ha
KW Nr EL1O/00008013/3

49 m2

Działka zabudowana czterema pawilonami handlowymi w zabudowie szeregowej. Pawilony stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym

Miesięczny czynsz dzierżawny:
518,32 zł w tym 23% podatku VAT
(słownie: pięćset osiemnaście 32/100)
49 m2 x 8,60 zł + 23% VAT = 518,32 zł

Czynsz płatny jest w terminie do 20 dnia miesiąca, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania, do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5 lub na konto: PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.89 642 98 34 

Ostróda, dnia 26.11.2021 r.                                        

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.