Wersja nieobowiązująca z dnia

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Akt Zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon w języku polskim (tłumaczony przez tłumacza przysięgłego) z ustaloną przyczyną zgonu. (W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.).
  3. pełnomocnictwo/upoważnienie wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą


Opłaty:
zwolnione z opłat

Miejsca złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 133 lun na adres e-mail sekretariat@powiat.ostroda.pl
Po odbiór decyzji należy zgłosić się do Referatu Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pokój nr 414, III piętro w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Kontakt:
Agnieszka Wasześcik tel./fax 89-642-98-62.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
Zezwolenie wydaje Starosta właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane. Starosta wydając zezwolenie działa w porozumieniu z właściwym państwowym, powiatowym inspektorem sanitarnym.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 14 ust 4 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.