Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chojnik, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 144/3 o pow. 0,1695 ha

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chojnik, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 144/3 o pow. 0,1695 ha

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia   1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 2 pkt 1 i 2, § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

STAROSTA  OSTRÓDZKI
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chojnik, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 144/3 o pow. 0,1695 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00001161/6.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość o powierzchni 1695 m2 położona jest w miejscowości Chojnik, gmina Morąg. Działka leży przy bocznej drodze o nawierzchni gruntowej, biegnącej równolegle do głównej drogi powiatowej Morąg – Sambród – Marzewo. Odległość od zjazdu z drogi powiatowej wynosi około 50 m. Teren działki od strony południowo – wschodniej przylega do drogi dojazdowej, a po stronie południowo – zachodniej znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości przeważa nisko intensywna zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Działka gruntu oznaczona Nr 144/3 posiada regularny, prostokątny kształt. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako grunt orny – RIIIb. Teren działki z łagodnym spadkiem w kierunku północno – wschodnim, nieogrodzony, niezagospodarowany, niezabudowany. Działka porośnięta trawą, krzakami i kępami drzew (samosiewki). W przyległej drodze dojazdowej przebiega sieć wodociągowa. W pobliżu przebiegają również sieci energetyczna i telekomunikacyjna. Działka częściowo podmokła(szczególnie w południowo – zachodnim narożniku).

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/193/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14.06.2000 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr L/680/2006 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26.07.2006 r., Uchwałą Nr XV/227/2007 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27.12.2007 r., Uchwałą Nr XXI/354/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26.06.2008 r. i Uchwałą Nr L/797/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 07.11.2014 r. przedmiotowa działka znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania oznaczonej symbolem MUW - strefa wielofunkcyjna.

I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 13 lipca 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

Cena wywoławcza nieruchomości 13 600 zł
(słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych)

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 322.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100), najpóźniej do dnia 25 listopada 2021 r. na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda Nr konta: 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu winien być okazany do wglądu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wpłacone wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczna lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 29 października 2021 r. do 29 listopada 2021 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pokój 324) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-51.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Załączniki