Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na prowadzenie przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości

Zezwolenie na prowadzenie przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

 1. informację o rodzaju, formie i zakresie działalności gospodarczej podmiotu lub podmiotów ubiegających się o zezwolenie na działalność gospodarczą,
 2. wskazanie siedziby zamierzonego przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności gospodarczej,
 3. przewidywane rozmiary działalności gospodarczej oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych,
 4. przewidywane formy finansowania i nakłady niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej,
 5. deklarowaną wysokość finansowego i rzeczowego wkładu dewizowego przeznaczonego na uruchomienie działalności gospodarczej, a w wypadku przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym - także wkładu polskich przedsiębiorców,
 6. w wypadku spółki - akt założycielski spółki,
 7. odpis pełnomocnictwa, o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika, bądź ustanowienia przedstawicielstwa.


Zagraniczne podmioty gospodarcze będące osobami fizycznymi lub spółkami nie mającymi osobowości prawnej dołączają do wniosku:

 1. wypis z paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, zawierający dane osobowe oraz obywatelstwo wnioskodawcy,
 2. odpis pełnomocnictwa lub zezwolenia na utworzenie przedstawicielstwa, wydanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 11, poz. 63 i z 1984 r. Nr 26, poz. 133),
 3. dokument stwierdzający, że zostały zrealizowane dewizowe wkłady inwestycyjne co najmniej w wysokości ustawowej lub oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się uzupełnić do tej wysokości dewizowe wkłady inwestycyjne w terminie roku od dnia otrzymania zezwolenia,
 4. odpis umowy spółki, w razie gdy jest zamierzone prowadzenie działalności w formie spółki nie mającej osobowości prawnej, z siedzibą za granicą.


Zagraniczne podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi dołączają do wniosku:

 1. odpis aktu założycielskiego (statutu, umowy) osoby prawnej, przy czym odpis sporządzony za granicą powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
 2. wypis z rejestru lub zaświadczenie właściwego organu państwa, na którego terytorium osoba ta została zarejestrowana, stwierdzające, że osoba ta została utworzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie,
 3. odpis pełnomocnictwa lub zezwolenia na utworzenie przedstawicielstwa, wydanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 11, poz. 63 i z 1984 r. Nr 26, poz. 133),
 4. dokument stwierdzający, że zostały zrealizowane dewizowe wkłady inwestycyjne co najmniej w wysokości ustawowej lub oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się uzupełnić do tej wysokości dewizowe wkłady inwestycyjne w terminie roku od dnia otrzymania zezwolenia,


Spółki, utworzone przez zagraniczne podmioty gospodarcze z wyłącznym ich udziałem, z siedzibą w Polsce, dołączają do wniosku, dokumenty takie jak w przypadku zagranicznych podmiotów gospodarczych będącymi osobami prawnymi a spółki z udziałem osób krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych dołączają ponadto zezwolenie dewizowe na zawarcie umowy spółki i na wniesienie udziałów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 218.

Opłaty:
616,- za wydanie zezwolenia.
Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 82,- należy wpłacićw w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na konto nr 19 1160 2202 0000 0000 6194 1364.

Termin załatwienia sprawy:
Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia.
W razie złożenia wniosku wadliwie sporządzonego organ rozpatrujący wezwie niezwłocznie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.
Termin trzymiesięczny liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Tryb odwoławczy:
Decyzje w sprawach zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia zezwolenia z wyjątkiem decyzji odmownych wydanych ze względu na bezpieczeństwo państwa lub ochronę tajemnicy państwowej.

Ulgi:
Zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnoscią pożytku publicznego (art. 7 pkt 4 ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Dodatkowe informacje:
Zagraniczny przedsiębiorca jest obowiązany ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go wobec polskich organów administracji państwowej oraz w stosunkach prawnych z polskimi podmiotami, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności na podstawie ustawy.
Pełnomocnikiem może być obywatel polski lub uprawniona polska osoba prawna, mający stałe miejsce pobytu lub siedzibę w Polsce.
Ustanowienie pełnomocnika nie jest wymagane, gdy:

 • zagraniczny przedsiębiorca ma stałe miejsce pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zagraniczny przedsiębiorca będący osobą prawną ma swoje przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • działalność zagranicznego przedsiębiorcy polega wyłącznie na uczestnictwie w spółce będącej osobą prawną z siedzibą w Polsce.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne ( Dz.U. Nr 40, poz.217)