Zezwolenie na prowadzenie przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zezwolenie na prowadzenie przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości

Zezwolenie na prowadzenie przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:
1) informację o rodzaju, formie i zakresie działalności gospodarczej podmiotu lub podmiotów ubiegających się o zezwolenie na działalność gospodarczą,
2) wskazanie siedziby zamierzonego przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności gospodarczej,
3) przewidywane rozmiary działalności gospodarczej oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych,
4) przewidywane formy finansowania i nakłady niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej,
5) deklarowaną wysokość finansowego i rzeczowego wkładu dewizowego przeznaczonego na uruchomienie działalności gospodarczej, a w wypadku przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym - także wkładu polskich przedsiębiorców,
6) w wypadku spółki - akt założycielski spółki,
7) odpis pełnomocnictwa, o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika, bądź ustanowienia przedstawicielstwa.

Zagraniczne podmioty gospodarcze będące osobami fizycznymi lub spółkami nie mającymi osobowości prawnej dołączają do wniosku:
1) wypis z paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, zawierający dane osobowe oraz obywatelstwo wnioskodawcy,
2) odpis pełnomocnictwa lub zezwolenia na utworzenie przedstawicielstwa, wydanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 11, poz. 63 i z 1984 r. Nr 26, poz. 133),
3) dokument stwierdzający, że zostały zrealizowane dewizowe wkłady inwestycyjne co najmniej w wysokości ustawowej lub oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się uzupełnić do tej wysokości dewizowe wkłady inwestycyjne w terminie roku od dnia otrzymania zezwolenia,
4) odpis umowy spółki, w razie gdy jest zamierzone prowadzenie działalności w formie spółki nie mającej osobowości prawnej, z siedzibą za granicą.

Zagraniczne podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi dołączają do wniosku:
1) odpis aktu założycielskiego (statutu, umowy) osoby prawnej, przy czym odpis sporządzony za granicą powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
2) wypis z rejestru lub zaświadczenie właściwego organu państwa, na którego terytorium osoba ta została zarejestrowana, stwierdzające, że osoba ta została utworzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie,
3) odpis pełnomocnictwa lub zezwolenia na utworzenie przedstawicielstwa, wydanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 11, poz. 63 i z 1984 r. Nr 26, poz. 133),
4) dokument stwierdzający, że zostały zrealizowane dewizowe wkłady inwestycyjne co najmniej w wysokości ustawowej lub oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się uzupełnić do tej wysokości dewizowe wkłady inwestycyjne w terminie roku od dnia otrzymania zezwolenia,

Spółki, utworzone przez zagraniczne podmioty gospodarcze z wyłącznym ich udziałem, z siedzibą w Polsce, dołączają do wniosku, dokumenty takie jak w przypadku zagranicznych podmiotów gospodarczych będącymi osobami prawnymi a spółki z udziałem osób krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych dołączają ponadto zezwolenie dewizowe na zawarcie umowy spółki i na wniesienie udziałów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 218.

Opłaty:
616,- za wydanie zezwolenia.
Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 82,- należy wpłacićw w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na konto nr 19 1160 2202 0000 0000 6194 1364.

Termin załatwienia sprawy:
Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia.
W razie złożenia wniosku wadliwie sporządzonego organ rozpatrujący wezwie niezwłocznie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.
Termin trzymiesięczny liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Tryb odwoławczy:
Decyzje w sprawach zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia zezwolenia z wyjątkiem decyzji odmownych wydanych ze względu na bezpieczeństwo państwa lub ochronę tajemnicy państwowej.

Ulgi:
Zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnoscią pożytku publicznego (art. 7 pkt 4 ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Dodatkowe informacje:
Zagraniczny przedsiębiorca jest obowiązany ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go wobec polskich organów administracji państwowej oraz w stosunkach prawnych z polskimi podmiotami, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności na podstawie ustawy.
Pełnomocnikiem może być obywatel polski lub uprawniona polska osoba prawna, mający stałe miejsce pobytu lub siedzibę w Polsce.
Ustanowienie pełnomocnika nie jest wymagane, gdy:
1) zagraniczny przedsiębiorca ma stałe miejsce pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zagraniczny przedsiębiorca będący osobą prawną ma swoje przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) działalność zagranicznego przedsiębiorcy polega wyłącznie na uczestnictwie w spółce będącej osobą prawną z siedzibą w Polsce.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 z póź. zm.)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne ( Dz.U. Nr 40, poz.217)