Wersja obowiązująca z dnia

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U.08.25.150 j.t./
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827/
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2006r. Nr 199 poz. 1227/Wykaz danych składa się ze:
spisów kart informacyjnych;

Karta typu A

 • wnioski o wydanie decyzji ,
 • wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych ,
 • wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


Karta typu B

 • decyzje i postanowienia,
 • wskazania lokalizacyjne


Karta typu C

 • projekty: polityk, strategii, planów lub programów


Karta typu D

 • polityki, strategie, plany lub programy


Karta typu E

 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • analizy porealizacyjne,
 • przeglądy ekologiczne,
 • raporty o bezpieczeństwie,
 • dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów


Karta typu F

 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może,
 • oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • rejestry substancji niebezpiecznych,
 • wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestry poważnych awarii


Karta typu G

 • wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska


Karta typu H

 • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia


Karta typu I

 • inne dokumenty